Zabezpieczenie dotacji z PUP

Każdy Urząd Pracy wymaga stosownego zabezpieczenia udzielonego osobie bezrobotnej dofinansowania. Ustawa dopuszcza kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji – w przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę umowy zawartej z danym PUP. W szczelności są to:

  • poręczenie,
  • weksel z poręczeniem wekslowym
  • blokada rachunku bankowego,
  • zastaw na prawach lub rzeczach,
  • gwarancja bankowa,
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

zabezpieczenie dotacji PUP W praktyce wykorzystuje się niemal wyłącznie poręczenie lub zastaw na prawach/rzeczach (np. na nieruchomości). Co się tyczy poręczycieli – to muszą oni spełniać kilka warunków, jednak szczegółowy regulamin w każdym PUP jest inny – wyszczególniam więc najczęściej pojawiające się w tym względzie wytyczne. Poręczycielami nie mogą być więc osoby przekraczające wiekiem 75 lat,  uzyskujące dochody poniżej 50% średniej krajowej, oraz posiadające dodatkowe obciążenia w postaci innych poręczeń . Poręczycielami nie mogą być współmałżonkowie wnioskodawcy, o ile nie mają rozdzielności majątkowej z wnioskodawcą.

W Urzędzie Pracy należy przedstawić odpowiednie dokumenty/zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane przez poręczycieli dochody. Wymagana jest również pisemna zgoda ich współmałżonków (o ile nie posiadają rozdzielności majątkowej). Obecność poręczycieli wymagana jest w dniu zawarcia umowy o dotacje pomiędzy Urzędem Pracy i przyszłym przedsiębiorcom.

W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia należy pamiętać iż wszelkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi osoba bezrobotna. W przypadku np. aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – wystawienie tego typu dokumentu przez uprawnioną osobę to kosz rzędu kilkuset złotych.

Komentarze

  1. Kasia M. says:

    Mój Urząd Pracy zabronił by poręczycielem został mój wujek – osoba prowadząca firmę, z uwagi na to, iż rolnicza się on na ryczałcie… Czy PUP nie łamie tu prawa? Nie rozumiem dlaczego nie może być poręczycielem, skoro dobrze zarabia. Paranoja.

  2. Niestety Urzędy Pracy ustalają kryteria dotyczące poręczycieli w trybie administracyjnym wedle własnego widzimisię. Bywa, że ryczałtowcy są wykluczani z tego względu, iż trudniej w tym przypadku określić realny dochód uzyskiwany przez przedsiębiorcę. (Ryczałtowcy opłacają podatek wg przychodu a nie zysku).

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.