Jak uzyskać refundację dla nowego stanowiska pracy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 6 miesięcy (nie licząc okresu ewentualnego zawieszenia), mogą otrzymać refundację w kwocie około 21 000,00 zł – w zakresie pokrycia kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy.

Konieczne jest tu złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego względem siedziby firmy Urzędu Pracy. W obrębie wniosku wskazuje się liczbę nowych stanowisk pracy dla bezrobotnych, kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk i źródła ich finansowania, a także wnioskowaną kwotę refundacji. Zainteresowany musi ponadto wskazać rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez bezrobotnych, oraz wymagane od nich kwalifikacje. Musi również zaproponować formę zabezpieczenia zwrotu refundacji na wypadek niedotrzymania umowy zawieranej na tą okoliczność z PUP.

refundacja-PUP Do wniosku o refundację  dołącza się oświadczenia o niezaleganiu  z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń, składek ZUS, oraz podatków.  Składa się także informację o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także oświadczenie, iż nie zmniejszyło się żadnemu z dotychczasowych pracowników wymiaru czasu pracy i nie rozwiązało się stosunku pracy w drodze dokonanego przez niego wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron, z przyczyn niedotyczących pracowników (dotyczy okresu 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin otrzymania refundacji).

Dyrektor Urzędu Pracy może przyznać refundację zainteresowanemu, który spełnia łącznie wszystkie wymienione wyżej warunki i złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. Jest to jednak decyzja uznaniowa, a w przypadku odrzucenia – wnioskodawca nie ma możliwości odwołania. Z tego względu, celem zwiększenia swoich szans należy szczególnie starannie przygotować swój wniosek, określając jednoznacznie zasadność wszystkich niezbędnych inwestycji (o których refundację przedsiębiorca zamierza się starać), a także opłacalność stworzenia stanowiska pracy w świetle profilu działalności, prognozowanej koniunktury, oraz konkurencji.

W przypadku uzyskania refundacji, przedsiębiorca jest zobligowany do zatrudnienia na stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez 24 miesiące (w pełnym wymiarze czasu). Refundacje wpłacane są na konto przedsiębiorcy po przedłożeniu przez zainteresowanego rozliczenia i udokumentowania poniesionych w celu stworzenia stanowiska pracy kosztów, oraz dokumentów powierzających zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Zwrot refundacji może być zabezpieczony przez poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego, lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. (Urzędy Pracy preferują poręczenie, oraz zastaw na prawach lub rzeczach).

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.