Prognozowany rachunek wyników, cz.1: wprowadzenie

Rachunek wyników (zwany również rachunkiem zysków i strat) to jeden z podstawowych elementów biznes planu. Informuje jaka jest prognozowana efektywność pod względem finansowym danego rodzaju działalności. Rachunek wyników ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, a w bardziej rozbudowanej wersji prezentuje również przepływ pieniędzy w danej firmie.

Przeprowadzenie prognozowanego rachunku wyników polega na zestawieniu szacowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychodów, oraz odpowiadającym im kosztom. Ma on postać tabelaryczną. Co ważne – jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem podatku VAT, to w rachunku zysków i strat nie uwzględnia się go. Jeżeli z kolei firma będzie stanowiła podatnika podmiotowo zwolnionego z podatku VAT, to koszta należy liczyć wraz z podatkiem VAT.

Co się tyczy podatku dochodowego, to w przypadku gdy wybraną formą opodatkowania jest ryczałt – podatek nalicza się względem całego przychodu. W przypadku zastosowania zasad ogólnych – tj. skali podatkowej, podatek dochodowy wylicza się względem uzyskanego zysku, a więc po odjęciu kosztów uzyskania przychodów od całości przychodu.

Poniżej przedstawiam budowę typowego rachunku wyników, z jakim zazwyczaj muszą uporać się osoby chcące pozyskać dotacje z Urzędu Pracy. Ważne, aby do tego typu tabeli sporządzić odpowiednie wyjaśnienia, gdzie zwięźle uzasadni się na jakich przesłankach został oszacowany poziom sprzedaży, oraz jak zostały obliczone poszczególne grupy kosztowe. Ponadto należy uzasadnić dlaczego wybrało się taką a nie inną formę opodatkowania w zakresie podatku dochodowego i jakie odliczenia od podatku dochodowego zostały uwzględnione w tabeli.

rachunek wyników

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.