Prognozowany rachunek wyników, cz.3: podatki

W przypadku firmy uruchamianej z dotacji, przepisy dopuszczają następujące formy prawne działalności gospodarczej:

  • indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej (PUP, POKL, PFRON)
  • spółka z ograniczaną odpowiedzialnością (POKL)
  • spółdzielnia (PUP, POKL)

podatek dochodowy Podatek VAT w obrębie rachunku zysków i strat jest pomijany, ponieważ formalnie jest to podatek płacony na rzecz budżetu nie przez firmę, a przez jej klientów (dany podmiot jedynie egzekwuje go od nich w imieniu Skarbu Państwa).

W obrębie rachunku wyników uwzględnia się więc jedynie podatek dochodowy, który z uwagi na wybraną formę prawną wylicza się na nieco innych zasadach:

  • W przypadku indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej sprawa jest prosta. Podatek dochodowy oblicza się względem zysku (zasady ogólne, podatek liniowy), obrotów (ryczałt), lub stosuje się stałą wysokość podatku niezależną od osiąganych zysków i obrotów (karta podatkowa) Stawka podatku dochodowego w karcie podatkowej zależy jedynie od wielkości miasta, oraz liczby zatrudnianych pracowników. Pełny wykaz stawek dla karty podatkowej można znaleźć tutaj.
  • Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta określa model podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółki. Dochód podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, oraz – po raz kolejny – podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend. Podatek od osób prawnych to tzw. CIT w wysokości 19%. Podatek ten płaci się od dochodu spółki z o.o., czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów, korzystając z druków CIT-2 w terminie do 20-tego następnego miesiąca. Oprócz podatku CIT, w przypadku wypłaty zysku (dywidendy) wspólnikom spółki z o.o., należy uiścić jeszcze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych także w wysokości 19%.
  • W przypadku spółdzielni socjalnych, przepisy prawne przewidują zwolnienie z podatku dochodowego części  osiąganych dochodów. Zwolnienie ma charakter przedmiotowy (czyli zależy od tego na co wydamy dochody), a nie podmiotowy (czyli nie wystarczy być spółdzielnią socjalną by nie płacić podatku dochodowego). Tak więc wolne od podatku są dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na to, iż spółdzielnia posiada osobowość prawną, obowiązuje tu również CIT. Ponadto członkowie spółdzielni socjalnej płacą podatek dochodowy wedle wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach zwykłego zatrudnienia w spółdzielni.

Obliczając podatek dochodowy na potrzeby rachunku wyników warto uwzględnić dodatkowe odliczenia wynikające z kwoty wolnej pod podatku, składki na ubezpieczenie zdrowotne (oczywiście o ile pozwala na to forma opodatkowania) i ewentualnych innych odliczeń.

 Przykład dla przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych:

Firma uzyskała w roku 2013 przychód w kwocie 60 000,00 zł.

Koszty prowadzenia działalności wyniosły: 25 000,00 zł

Zysk brutto wyniósł: 35 000,00 zł (jest to podstawa opodatkowania dla podatku dochodowego)

Podatek dochodowy wyniesie więc: 6 300,00 zł (35 000,00 zł x 18%)

Od podatku odliczona zostaje kwota wynikająca z kwoty wolnej od podatku (556,02 zł), oraz 7,75% podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne (225,38 zł x 12).

Tym samym podatek dochodowy tego przedsiębiorcy wyniesie: 3 039,42 zł (6 300,00 zł – 556,02 zł – 2704,56 zł)

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.