Pobieranie renty a dotacje z PFRON?

O dotacje PFRON mogą starać się osoby niepełnosprawne, które są zarejestrowane w PUP. Nie musza jednak być osobami bezrobotnymi (w rozumieniu przepisów). Wystarczy jak są osobami poszukującymi pracy, które nie pozostają w zatrudnieniu. W tym wypadku nie stoi na przeszkodzie fakt, iż uzyskują dochód, np. z otrzymywanej renty, lub innego świadczenia.

Zgodnie z definicją, osoba poszukująca pracy to osoba w wieku 18-65 lat (w przypadku kobiet 60 lat), pozostającą jednocześnie bez zatrudnienia i  nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

renta a PFRON

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.