Kryteria oceny wniosku o dotacje

Każdy Urząd Pracy tworzy własny szczegółowy regulamin dotacji, oraz kryteria oceny wniosków. Większość elementów się jednak powtarza.  W poniższym tekście umieszczam listę tych czynników, które w znacznym stopniu mogą pozytywnie wpłynąć na ostateczną decyzję w zakresie przyznania dofinansowania.

ocena wniosków

  1. Przynależność bezrobotnego do grupy ryzyka a więc: bezrobotny w wieku poniżej 25 lub powyżej 45 lat, bezrobotny posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, lub zamieszkujący na obszarze wiejskim
  2. Posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby bezrobotnej przez okres przekraczający 3 mieisące
  3. Składanie wniosku w celu uruchamianie działalności produkcyjnej, lub z przewagą działalności produkcyjnej
  4. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z profilem planowanej firmy (wykształcenie lub doświadczenie zawodowe) 
  5. Zaangażowanie zasobów własnych (gotówka lub posiadane środki trwałe) o wartości przekraczającej 20% wnioskowanej kwoty.
  6. Wybór poręczenia jako zabezpieczenia dla wnioskowanej dotacji
  7. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu w którym zostanie uruchomiona firma (umowa najmu, użyczenia, lokal własnościowy itp.)
  8. Złożenie wniosku wraz z biznes planem – w postaci stanowiącej jednolitą i komplementarną całość, w sposób jednoznaczny i wiarygodny uzasadniających zasadność uruchomienia firmy o danym profilu

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.