Dotacje dla bezrobotnych w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać do 19.VII.2019 r. W ramach tego naboru zostanie udzielonych ogółem 20 dotacji w wysokości od 19.000,00 zł do 23.000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

1) Zakup sprzętu, narzędzi, urządzeń oraz materiałów, towarów z wyłączeniem alkoholu i papierosów
2) Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej za kwotę nie większą niż 500 zł,
3) Usługi i materiały reklamowe za kwotę nie większą niż 3.000 zł,
4) Zakup samochodu jeżeli zakup samochodu jest zasadniczym i niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej działalności, przy czym środki z dofinansowania nie mogą stanowić więcej niż 50 % wartości auta i jednocześnie nie mogą przekraczać kwoty 10.000 zł. Samochodu nie można jednak zakupić, jeżeli ma on być wykorzystywany w ramach działalności w postaci drogowego transportu towarów.

Dotacji z Urzędu Pracy w Chełmie, nie można przeznaczyć na:

 • zakładanie spółek,
 • finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie
 • opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia, składki ZUS, wynagrodzenia, czynsz, hosting strony internetowej
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, oraz osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz będących w pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa
 • przejęcie lub odkupienie istniejącego przedsiębiorstwa
 • działalność sklepu internetowego za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba bezrobotna jest również producentem sprzedawanych rzeczy
 • w zakresie handlu obwoźnego,
 • handel na straganach i targowiskach,
 • działalność na zasadzie franczyzy jeżeli umowa franczyzy nie obejmuje okresu co najmniej 12 miesięcy
 • działalność w zakresie krajowego transportu osób taksówkami
 • działalność typu sex shop
 • prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym lokalu lub pod tym samym adresem, co inny podmiot prowadzący działalność o zbieżnym profilu (wg nr PKD)
 • zakup kasy fiskalnej.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej można pobrać korzystając z poniższych klinków. Te dokumenty pełnią równocześnie rolę biznes planu przedsięwzięcia

 • Wniosek o dotacje dla osób do 30 roku życia (dotacja w wysokości 23 000,00 zł): pobierz tutaj
 • Wniosek o dotacje dla osób powyżej 30 roku życia (dotacja w wysokości 23 000,00 zł). Wnioskodawca musi spełniać co najmniej 1 dodatkowe kryterium, tj. być kobietą, być osobą w wieku powyżej 50 lat, być osobą bezrobotną przynajmniej od 12 miesięcy, posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, lub posiadać niskie kwalifikacje: pobierz tutaj
 • Wniosek o dotacje dla bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów (dofinansowanie w wysokości 19 000,00 zł): pobierz tutaj 

Szczegółowy poradnik dotyczący przygotowania dokumentów na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy, znajdziesz na tej stronie: Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat. Wnioski będzie można składać w dniach 15-17 lipca 2019 r. W ramach projektu zostanie przyznanych 20 dotacji w wysokości 27 000,00 zł.

Wg obowiązującego w PUP Dąbrowa Górnicza regulaminu, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup sprzętu informatycznego – można przeznaczyć do 3000,00 zł (limit ten nie obowiązuje, jeżeli sprzęt informatyczny stanowi podstawowe narzędzie pracy bezrobotnego, np. zajmuje się on projektowaniem graficznym)
 • sprzęt telekomunikacyjny – można przeznaczyć do 1 000,00 zł
 • reklama – można przeznaczyć do 1500,00 zł
 • pozyskanie / remont lokalu niemieszkalnego – do 20% dotacji

Dofinansowanie z PUP Dąbrowa Górnicza nie można przeznaczyć na:

 • koszty budowy lub rozbudowy
 • zakup pojazdu dla działalności zajmującej się drogowym transportem towarów
 • zakup od członka rodziny
 • media, paliwo, księgowość, koncesje, koszty transportu, wynagrodzenia, ZUS
 • koszty leasingu
 • koszty szkoleń
 • przejęcie działalności od członka rodziny
 • podjęcie takiej samej działalności gospodarczej pod adresem,  w którym istnieje już firma o podobnym profilu (wg PKD)

Dotacje otrzymają wnioskodawcy, których dokumenty otrzymają najwyższą punktację.

 1. Za przygotowanie zawodowe / kwalifikacje do podjęcia działalności można uzyskać 2 punkty
 2. Za opis przedsięwzięcia (biznes plan znajduje się w obrębie wniosku) – można otrzymać 15 punktów
 3. Za analizę finansową (zasadność wydatków, realność prognozy finansowej) – można otrzymać 6 punktów

Obowiązujący wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dofinansowanie – Dąbrowa Górnicza

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje na firmę w Bełchatowie

PUP Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie do dnia 15.07.2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. W ramach tego naboru, można wnioskować o dotacje w wysokości 23 000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

a) zakup środków trwałych, urządzeń – bez limitów kwotowych

b) zakup towaru handlowego / materiałów do produkcji – maksymalnie 20% dotacji

c) reklamę – maksymalnie 15% dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na:

a) bieżących kosztów prowadzenia firmy (czynsze, wynagrodzenia, media itp.)

b) koszty transportu

c) koszty budowy / remontu

d) finansowanie kursów, szkoleń, licencji

e) zakupy od osób spokrewnionych

f) zakup kasy fiskalnej

g) działalność prowadzoną w oparciu o umowę franczyzową

h) handel obwoźny

i) działalność sezonową

Wniosek i załączniki obowiązujący w PUP Bełchatów można pobrać z tej strony: dokumenty, dotacja w Bełchatowie (wniosek i załączniki znajdujące się na stronie pełnią również funkcję biznes planu)

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

 

Dotacje z GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 000,00 zł. Komplet dokumentów można składać w terminie od dnia 01.VII.2019 r. do 12.VII.2019 r. Ten nabór przeznaczony jest wyłącznie dla osób młodych w wieku do 29 roku życia (nabór skierowany do osób powyżej 29 roku życia odbędzie się w sierpniu). 

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacja może być przeznaczona na:

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wysokości 5% kwoty dotacji
 • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń – 100% kwoty dotacji
 • zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty dotacji,
 • zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności handlowej/ – do wysokości 40% kwoty dotacji,
 • zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania (zgodnie z profilem działalności gospodarczej) – 100% kwoty dotacji,
 • pozyskanie lokalu użytkowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu – nie więcej jednak niż 20% kwoty dotacji,
 • adaptację lokalu użytkowego /remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty dotacji,
 • zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej /w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej/ UWAGA!!! Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat (wymóg posiadania prawa jazdy),
 • zakup telefonu komórkowego do wysokości 1 500,00 zł,
 • zakup materiałów reklamowych w wysokości do 20% dotacji,

Zgodnie z regulaminem GUP Kraków, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • nabycie akcji lub udziałów w spółkach,
 • opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia, finansowanie szkoleń,
  opłaty za media, telefon, internet, itp.,
 • koszty zakupu / budowy lokalu remont lokalu mieszkalnego,
 • wyposażenie lokalu mieszkalnego (w sprzęt lub urządzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp.)
 • zakup ziemi i nieruchomości,
 • zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
 • wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
 • działalność w postaci handlu obwoźnego, akwizycji, automatów do gier,
 • prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
 • działalność w zakresie transportu towarowego lub przewozu osób,
 • pośrednictwo finansowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka (zgodnie z kodem PKD),
 • prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym pomieszczeniu co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z kodem PKD),
 • przejęcie istniejącej firmy,
 • działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
 • zakup napojów alkoholowych i używek,
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
 • zakup samochodu osobowego,
 • bieżące koszty eksploatacji samochodu (AC, OC, paliwo itp.),

Wniosek obowiązujący w GUP Kraków można pobrać tutaj: Wniosek o dofinansowanie (w obrębie tego dokumentu znajdują się też elementy biznes planu). Wniosek jest edytowalny więc można go dowolnie rozszerzać, nie można jednak usuwać żadnych elementów. Typowa objętość po uzupełnieniu to 14-18 str.

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, w dniu 24.VI.2019 r. wznowił nabór wniosków o przyznanie dofinansowana na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacja wynosi 29.000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne.

Priorytetowo traktowane będą wnioski osób długotrwale bezrobotnych, a więc zarejestrowanych powyżej 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku życia, oraz powyżej 12 miesięcy w przypadku osób między 25 a 30 rokiem życia.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacji nie przyznaje się na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek
b) spłatę zadłużeń i zobowiązań,
c) wniesienie kaucji lub wykup koncesji
d) części zamienne, koszty eksploatacyjne oraz montaż zakupionych maszyn i urządzeń,
e) koszty transportu, dostawy lub przesyłki dokonanych zakupów,
f) wynagrodzenia pracowników,
g) finansowanie szkoleń,
h) zakup przedmiotów w ramach umów leasingu, kredytowych, pożyczkowych, dzierżawę i przedmiotów w ramach umowy współwłasności,
i) opłaty związane z funkcjonowaniem firmy (np. abonament, ubezpieczenia, Internet, hosting, czynsz, itp.),
j) opłaty administracyjne, skarbowe i celne itp.,

Wniosek obowiązujący w Łodzi można pobrać tutaj: wiosek o dotacje PUP Łódź (w obrębie tego dokumentu znajdują się też elementy wymaganego biznes planu)

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje na firmę we Wrocławiu

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu prowadzi nabór wniosków o dotacje na podjecie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania to 29 700,00 zł (osoby do 30 roku życia zwykle mogą liczyć na ok. 20 000,00 zł). Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, oraz pokrycie kosztów pomocy prawnej.

• Dotacji nie można przeznaczyć na zakup sprzętu używanego
• Dotacji nie można przeznaczyć na koszty transportu, np. koszt przesyłki rzeczy zakupionych z dotacji
• Na zakup materiałów eksploatacyjnych (np. kosmetyki), można przeznaczyć 30% dotacji

Wniosek obowiązujący we Wrocławiu można pobrać tutaj: wiosek o dotacje Wrocław (wniosek ten pełni jednocześnie funkcję biznes planu)

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje w PUP Bielsko-Biała

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjecie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w wieku do 30 lat. W ramach realizowanego programu POWER, od dnia 11.VI.2019 – wnioski są jeszcze wnioski od kobiet i osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Regulamin dotacji w Bielsku-Białej przewiduje, iż:

 • Dotacji nie można przeznaczyć na opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz
  z podatkami,
 • Dotacji nie można przeznaczyć na remont, modernizację lub adaptację lokalu, do którego Wnioskodawca nie posiada
  tytułu własności. jeżeli posiada taki tytuł – koszt remontu nie może przekroczyć 50% dotacji,
 • Na zakup towaru handlowego można przeznaczyć jedynie 50% dotacji
 • Na zakup samochodu można przeznaczyć jedynie 50% dotacji
 • Dotacji nie można przeznaczyć na kupno kasy fiskalnej lub taksometru
 • Na stronę internetową można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę z GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wnioski, oraz załączniki 1-3 można składać w terminie do 24.IV.2019 r. Kwota dotacji jaką można uzyskać wynosi w GUP Kraków  22000 zł.

Aby ubiegać się o dotacje, należy dodatkowo spełniać jeden z poniższych warunków:

 • posiadać wykształcenie maksymalnie średnie (lub
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • być w wieku powyżej 50 lat
 • być osobą poszukującą pracy od co najmniej 12 miesięcy

W ramach tego naboru GUP Kraków przewiduje udzielenie 118 tego typu dotacji. Zgodnie z regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

a) pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wysokości 5% kwoty wnioskowanej,
b) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń –  do 100% kwoty wnioskowanej,
c) zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty wnioskowanej,
d) zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności handlowej/ – do wysokości 40% kwoty wnioskowanej,
e) zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania (zgodnie z profilem działalności gospodarczej) – 100% kwoty wnioskowanej,
f) pozyskanie lokalu użytkowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
g) adaptację lokalu użytkowego /remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
h) zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej (taki wydatek jest akceptowany wyłącznie w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej. Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat. Wnioskodawca musi posiadać prawo jazdy).
i) zakup telefonu komórkowego w wysokości do 1 500,00 zł,
j) materiałów reklamowych w wysokości do 20% kwoty wnioskowanej,
k) wydatki, które są adekwatne i racjonalne w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

Zgodnie y regulaminem dofinansowania z GUP Kraków, środków finansowych nie mona przeznaczyć na:

a) podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą de minimis (sektor produkcji podstawowej produktów rolnych, rybołóstwa i akwakultury, transportu drogowego towarów, górnictwa),
b) zamierzoną działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza,
c) nabycie akcji lub udziałów w spółkach,
d) opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia,
e) finansowanie szkoleń,
f) bieżące koszty utrzymania lokalu (w tym: opłaty za media, telefon, internet, itp.),
g) wydatki inwestycyjne oraz koszty zakupu i budowę lokalu,
h) remont/adaptacja lokalu mieszkalnego,
i) wyposażenie lokalu mieszkalnego (w sprzęt lub urządzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp.)
j) zakup ziemi i nieruchomości,
k) zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
l) wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
m) handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
n) prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
o) działalność poza granicami kraju,
p) sektor transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewóz osób,
q) pośrednictwo finansowe,
r) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka (zgodnie z kodem PKD),
s) prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym pomieszczeniu co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z kodem PKD),
t) przejęcie firmy,
u) działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
v) zakup napojów alkoholowych i używek,
w) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
x) zakup samochodu osobowego,
y) bieżące koszty eksploatacji samochodu (AC, OC, paliwo itp.),
z) działalność sezonową

Zestaw wymaganych  dokumentów można pobrać tutaj:

Poradnik dotyczący pisania biznes planu można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje