Dotacje dla bezrobotnych w Jastrzębiu

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 14-25.I.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20.000 zł.

Dotacje można przeznaczyć na narzędzia, sprzęt i wyposażenie – niezbędne z punktu profilu firmy (bez dodatkowych ograniczeń). Na środki obrotowe nie można przeznaczyć maksymalnie 25% kwoty dotacji. Na  remontu lokalu – do 20% dotacji. Wydatki na reklamę również nie mogą przekroczyć 20% dotacji.

Dofinansowania nie można przeznaczyć na:

a) przejęcie istniejącej działalności
b) opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, oraz opłaty eksploatacyjne (czynsz, prąd, woda, telefon, dzierżawa, paliwo itp.)
c) usługi dotyczące funkcjonowania stron/ sklepów internetowych np. pozycjonowanie, domena, hosting, Google
AdWords, blogi, itp. akcji marketingowych itp.
d) pokrycie kosztów transportu/przesyłki, pakowania zakupionych rzeczy;
e) remont lokali mieszkalnych
f) zakup środka transportu w tym przyczep,
g) działalność gospodarczą o tym samym profilu jak prowadzona przez współmałżonka
h) zakup używek: alkoholu i tytoniu, itp.
i) zakup telefonu komórkowego,
j) działalność w zakresie przewozu osób / taxi
k) zakup automatów (np. do gier zręcznościowych, napojów, fotobudki itp.);
l) zakup rzeczy przeznaczonych na wynajem;
m) zakupu wyposażenia dla zatrudnianego pracownika;
n) zakup urządzeń fiskalnych (kasa, drukarka)

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na otwarcie firmy w Olsztynie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie – ogłaszają nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dokumenty można składać od dnia: 4.II.2019 r. Kwota dotacji wyniesie 23 000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym w Olsztynie regulaminem, dotacji nie udziela się na:

a) sezonową działalność gospodarczą,
b) działalność rolniczą,
c) handel obwoźny i obnośny, akwizycję,
d) działalność gospodarczą mająca charakter samozatrudnienia u byłego pracodawcy

Przy przyznawaniu środków preferowani będą bezrobotni, którzy:

 • są w grupie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy,
 •  zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego,
 • wniosą wkład własny (finansowy lub rzeczowy) do rozpoczynanej działalności gospodarczej

Otrzymane dofinansowanie winno być wydatkowane na zakup środków trwałych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, a w szczególności:
1) na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, sprzętu, aparatury, itp.,
2) koszt oprogramowania,
3) koszt remontu oraz adaptacja lokalu użytkowego – do 10% wnioskowanej kwoty, w przypadku, gdy bezrobotny posiada tytuł własności lub dzierżawy wieczystej,
4) zakup towarów, materiałów, surowców do 20% wnioskowanej kwoty, z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności (tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego),
5) zakup niezbędnego oprzyrządowania w przypadku rozpoczynania działalności w zakresie transportu osób taksówkami, z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności (tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego).

Dotacja powinna być przeznaczona na zakup sprzętów w średnim standardzie cenowym.

Dotacji z Urzędów Pracy w Olsztynie, nie można przeznaczyć na:

 • wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy, remonty kapitalne,
 • zakup samochodów osobowych,
 • zakup pojazdów w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów,
 • opłaty administracyjne, opłaty eksploatacyjne, rejestracyjne, skarbowe, abonamentowe, koncesje, kaucje, płace, podatki, koszty bieżące utrzymania lokalu, czynsz,
 • koszty reklamowe,
 • zakup używanego sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, skanery, itp.),
 • zakup sprzętu, maszyn itp. z przeznaczeniem na ich wynajem,
 • zakup towarów i usług od współmałżonka, krewnych w linii prostej
 • meblowanie mieszkania wnioskodawcy stanowiącego siedzibę planowanej działalności,
 • wyposażenie stanowiska pracy planowanych do zatrudnienia pracowników.

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na działalność w PUP Gliwice

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 7 stycznia 2019 r. Kwota dotacji wyniesie 23 000,00 zł – 25 000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dofinansowania nie można przeznaczyć na:

 • Zakup ziemi,
 • Zakup akcji, obligacji, udziału w spółkach, kaucje,
 • Zakup nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości bezpośrednio związanej z zamierzoną
  działalnością gospodarczą,
 • Zakup automatów do gier zręcznościowych,
 • Handel obwoźny,
 • Zakup środka transportu w sektorze drogowego transportu towarowego. Dopuszcza się zakup środka transportu w innych branżach, o ile Wnioskodawca posiada aktualne uprawnienia do jego prowadzenia.
 • Zakup odzieży przeznaczonej do użytku własnego Wnioskodawcy (za wyjątkiem ubrań roboczych),
 • Zakupy, których koszty mogą podlegać refundacjom z innych instytucji publicznych (m.in. kasy fiskalne),
 • Wyposażenie i remont mieszkania (domu), w którym Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, a do którego posiada tytuł prawny (akt własności, umowę najmu, itp.), za wyjątkiem wyposażenia stanowiska pracy bezpośrednio związanego z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 • Opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, koszty związane z eksploatacją środka transportu (benzyna, przeglądy techniczne itp.), składki ZUS,
 • Opłaty leasingowe

Poradnik dotyczący wykonania biznes planu pod dotacje z PUP można znaleźć tutaj: http://PlanujBiznes.pl 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Opolu

Rusza projekt „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach programu RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3. W ramach projektu będą udzielane dotacje na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat. Dodatkowo można uzyskać wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł/miesiąc, które można przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania firmy przez okres 6-12 miesięcy).

W ramach projektu zostanie udzielonych 45 dotacji w kwocie 27 700,00 zł. Nabór formularzy rekrutacyjnych odbędzie się w terminie 4-8.II.2019. Spotkania informacyjne odbędą się w dniach: 4, 11, 18, 25 stycznia 2019 r. w Biurze Projektu w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu.

W pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana osobom należącym do następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie szkoła średnia),
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,
 • migranci powrotni i imigranci

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Jak wypełnić wniosek o dotacje z Urzędu Pracy

Dla wszystkich pragnących samodzielnie przygotować swój wniosek i biznes plan o dotacje, przygotowaliśmy szczegółowy poradnik. PlanujBiznes.pl krok po kroku przeprowadzi was przez całą procedurę, poczynając od pomysłu na biznes i zasad udzielania dotacji, przez wykonanie charakterystyki rynku, opisu branży, przygotowania planu marketingowego, aż po cześć finansową (rachunek zysków i strat, plan inwestycyjny itp.). Przygotowując witrynę, opieraliśmy się na naszym wieloletnim praktycznym doświadczeniu w pozyskiwaniu tego typu wsparcia. Zapraszamy do lektury!

Lista odnośników do poszczególnych tematów:

Dotacje na firmę w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł dla osób bezrobotnych z powiatu nyskiego. Wnioski wraz z formularze, o pomocy de minimis można składać w terminie: od 1 do 5.X.2018 r.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności;
 • koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu;
 • koszty oprogramowania;
 • koszty remontu oraz adaptację lokalu – do 20 % wnioskowanej kwoty;
 • zakup materiałów, surowców i towarów – do 20% wnioskowanej kwoty;
 • koszty reklamy i promocji (np. pieczątki, foldery, wizytówki, szyldy) – do 20% wnioskowanej kwoty;
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty)

Zgodnie z regulaminem, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • budowę, zakup nieruchomości,
 • zakup samochodu osobowego, auto-lawety, przyczepy gastronomicznej;
 • zakup udziałów w spółkach, obligacji, akcji;
 • zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, itp.);
 • „działalność w zakresie handlu obwoźnego i akwizycji
 • działalność w zakresie przewozu osób oraz transportu osób i towarów;
 • opłaty administracyjne – skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, leasing;
 • zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od członków rodziny;
 • pokrycie kosztów transportu /przesyłki zakupionych rzeczy;
 • finansowanie szkoleń,
 • remont lub adaptacja lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zamieszkuje,
 • działalność związana z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.)

Aktualny wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje – PUP Nysa

Obowiązujący formularz de minimis można pobrać tutaj: Formularz o pomocy de minimis

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w powiecie pilskim

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjecie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia. Kwota dotacji to 21 000,00 zł. Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy, oraz osoby powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków potrwa do 21.IX.2018 r.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup narzędzi, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności (bez ograniczeń kwotowych),
 • Koszty reklamy, w wysokości nie większej niż 10% dotacji,
 • Zakup towarów dla handlu, materiałów i części zamiennych dla usług, oraz surowców dla potrzeb produkcji (maksymalnie do 80% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • prowadzenie działalność w tym samym lokalu, co inny podmiot prowadzący identyczną firmę
 • zakup nieruchomości,
 • zakup inwentarza żywego,
 • zakup telefonu komórkowego
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • podatki, obligacje, wynagrodzenia, składki ZUS
 • zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • zakup licencji, koncesji,
 • kursy, szkolenia, przekwalifikowania,
 • adaptacje i remont pomieszczeń,
 • reklamę na Facebooku
 • przejecie innej firmy
 • działalność w zakresie wynajmu lokali, np. mieszkań,
 • koszty zakupów materiałów i surowców budowlanych do świadczenia usług,
 • zakup paliwa,
 • zakup samochodu z wyjątkiem działalności prowadzonej w zakresie usług taxi, usług kurierskich, usług ubezpieczeniowych, oraz szkoły nauki jazdy,
 • zakupy od współmałżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci.

Aktualny wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje w Pile
Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

GUP kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Stosowne wnioski można składać w terminie: 17 – 21.IX.2018 r. Oferta jest skierowana dla bezrobotnych do 50 roku życia, a możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi: 21 000,00 zł. W ramach dofinansowania wsparcie otrzyma 30 osób.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

a) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń – do 100% kwoty wnioskowanej,
c) zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty wnioskowanej,
d) zakup materiałów do produkcji lub/towaru do sprzedaży – do 40% kwoty wnioskowanej,
e) zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania – do 100% kwoty wnioskowanej,
f) pozyskanie lokalu użytkowego/usługowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu (do wysokości 20% kwoty wnioskowanej)
g) adaptację lokalu użytkowego/remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
h) zakup samochodu ciężarowego – do 50% kwoty wnioskowanej (wiek auta nie może przekraczać 10 lat)
i) materiały reklamowe w wysokości do 20% kwoty wnioskowanej.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

a) w zakresie transportu drogowego i produkcji podstawowych produktów rolnych
b opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia,
c) finansowanie szkoleń,
d) opłaty za media, telefon, internet, itp.
e) zakup lub budowa lokalu,
f) remont lokalu mieszkalnego
g) zakup ziemi i nieruchomości,
h) zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
i) wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
j) handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
k) prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
l) sektor transportu krajowego i międzynarodowego, oraz przewóz osób (taxi),
ł) pośrednictwo finansowe,
m) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka
n) prowadzenie działalności pod tym samym adresem co inna, identyczna firma
o) działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
p) zakup napojów alkoholowych i używek,
r) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
s) zakup samochodu osobowego,
t) bieżące koszty eksploatacji samochodu ciężarowego (AC, OC, paliwo itp.).

Aktualny wniosek (pełniący również funkcje biznes planu), można pobrać tutaj: GUP Kraków, wniosek o dotacje
Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje