Dotacje na firmę w Warszawie

dotacja w WarszawieUrząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków  przyznanie dofinansowania na podjecie działalności gospodarczej, przez osoby do 30 roku życia. Dokumenty można składać w terminie 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. Kwota dotacji wynosi 16 000,00 zł.

W przypadku osób należących do przedziału wiekowego 18 – 24 lata, mogą to być jedynie bezrobotni zarejestrowani nie wcześniej niż w czerwcu 2019 r (wniosek takich osób może być przychylnie rozpatrzony, jeżeli od momentu rejestracji do jego oceny nie minęło więcej niż 4 miesiące).

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacji środki mogą być wydatkowane na:
1) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
2) zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
3) reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
4) zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym  np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
5) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
6) zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Środki nie mogą być przeznaczone na:
1) podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą de minimis,
2) zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260), z wyłączeniem przyczep,
3) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
4) finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np. koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje) oraz z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np.: opłaty za: abonamenty, internet, hosting, pozycjonowanie strony),
5) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
6) finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Dotacji nie udziela się na:
1) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
2) działalność sezonową,
3) handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
4) handel akwizycyjny,
5) przewóz osób oraz transport osób taksówkami,
6) działalność, której siedziba i miejsce stałego prowadzenia znajduje się poza terenem miasta stołecznego Warszawy

Szczegółowy poradnik dotyczący przygotowania dokumentów na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy, znajdziesz na tej stronie: Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Szkolenia i eventy, wzór wniosku o dotacje PFRON

Wn-OWzór wypełnionego wniosku Wn-O o przyznanie dotacji PFRON na uruchomienie działalności gospodarczej, przez osobę niepełnosprawną. Dokument został przygotowany w połowie 2019 r. i złożony do Urzędu Pracy w Warszawie. Doprowadził do przyznania  dofinansowania. Objętość dokumentów (wniosek + uzupełnienia): 19 str. Format: PDF. Profil działalności uruchamianej przez osobę niepełnosprawną to organizacja autorskich szkoleń i eventów. Poniżej umieściliśmy spis treści, oraz fragment treści. Jako bonus, do każdego wzoru załączamy bezpłatnie poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

Wniosek Wn-O, spis treści

– Dane i adres zamieszkania wnioskodawcy
– Dane kontaktowe
– Zakres wniosku
Wstępne informacje o planowanej działalności
1. Rodzaj planowanej działalności gospdoarczej
2. Przedmiot planowanej działalności
3. Obszary planowanej działalności
4. Lokalizacja firmy
KLIENCI I DYSTRYBUCJA
1. Klienci
2. Dystrybucja
ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚCI ZABEZPIECZENIE ZWROTU ŚRODKÓW
INFORMACJE O PLANOWANYCH WYDATKACH I ICH FINANSOWANIU Z WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
Załączniki i uwagi
Uzupełnienia do wniosku Wn-O
• Oferta
• Zasięg i sposób wykonywania działalności
• Klienci
• Reklama
• Wydatki ze środków własnych
• Analiza słabych stron i zagrożeń
• Opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej

wzór wniosku

wzór Wn-O

Internetowa galeria sztuki, wzór biznes planu do PUP

Przedstawiamy biznes plan, oraz wniosek o dotacje z PUP, dla działalności gospodarczej działającej na zasadzie internetowej galerii sztuki, zajmującej się sprzedażą obrazów olejnych, rzeźb, rysunków, rękodzieła, oraz innych obiektów artystycznych. Dokumenty opierają się na dokumentach, które zostały przez nas przygotowane w 2019 r. i doprowadziły do pozyskania dofinansowania. Obojętność: 26 str. Pliki udostępniamy w formacie PDF. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz poglądowy poradnik dokumentu. Jako bonus do zakupu, załączamy bezpłatnie poradnik poświęcony zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem dotacji na otwarcie firmy.

Spis treści dokumentu

WNIOSEK
1. Dane wnioskodawcy
2. Wnioskowana kwota dotacji
3. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności
4. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
5. Przeznaczenie dofinansowania
6. Prawo do lokalu
7. Wysokość własnych środków zaangażowanych w przedsięwzięcie i źródła finansowania
8. Niezbędne koncesje, szkolenia, zezwolenia
9. Informacja o szkoleniu z przedsiębiorczości
10. Oświadczenie bezrobotnego
11. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
12. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNES PLAN)
1. Zakres działalności
a) Motywacja i cel
b) Oferta firmy
c) Opis rynku
d) Plan marketingowy
e) Forma prawna i opodatkowanie
f) Plan długoterminowy
2. Przygotowanie zawodowe
3. Obecny stan zaawansowania i inwestycyjnego przedsięwzięcia
4. Lokalizacja firmy
5. Gdzie i dlaczego zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie
6. Powierzchnia lokalu w metrach kw
7. Forma własności lokalu
8. Stan techniczny pomieszczeń
9. Inne istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa
10. Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia, listy intencyjne
11. Opisy klientów
12. Analiza SWOT
13. Opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej

otwórz fragment wniosku

wzór biznes planu

Imprezy dla dzieci, wzór wniosku pod dotacje

Wzór gotowego wniosku i biznes planu o dofinansowanie PUP w zakresie podjęcia przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej. Profil firmy to organizacja imprez dla dzieci (urodziny, eventy, prowadzenie zajęć z dziećmi podczas uroczystości weselnych etc..) Dokumenty zostały przygotowane w pierwszej połowie 2019 r. Liczba stron: 31. Format : PDF. Przedstawione wniosek doprowadził do skutecznego uzyskania dotacji. Jako bonus do zakupu, załączamy bezpłatnie poradnik dotyczący pozyskiwania dotacji z PUP. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz poglądowy fragment dokumentu.

Spis treści wniosku o dotacje

I. DANE WNIOSKODAWCY
II. POMYSŁ NA BIZNES
1. Podstawowe dane dotyczące działalności gospodarczej
2. Wykształcenie i doświadczenie wnioskodawcy
2.1 Posiadane wykształcenie i doświadczenie przydatne do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
2.2 Opis planowanej działalności
2.3 Planowane zatrudnienie
III. Produkt / towar / usługa
• Charakterystyka oferty
• Przewaga rynkowa produktu / usługi
• Sposób sprzedaży
• Sezonowość w branży
IV. Znajomość rynku, klientów i konkurencji
1. Klienci firmy
• Grupa docelowa
• Oczekiwania klientów
2. Rynek i konkurencja
• Pozycjonowanie oferty
• Zasięg terytorialny rynku
• Bariery wejścia na rynek
• Opis firm konkurencyjnych
3. Promocja
V. Przewidywane wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
1. Kalkulacja przewidywanych wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
2. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach jednorazowych środków finansowych przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy
VI. Stopień przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
VII. Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych
VIII. Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia
IX. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dofinansowania
Załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

fragment biznesplanu

zamowienia-biznesplany24

Dotacje w Warszawie dla niepełnosprawnych

W dniu 1.VIII.2019, Urząd Pracy m.st. Warszawa, ogłosił, iż prowadzi nabór wniosków osób niepełnosprawnych, o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 45.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego  do utworzenia  miejsca pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakup materiałów, surowców i towarów (do 40% wnioskowanej kwoty łącznie)
 • reklama (do 40% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • Działalność wytwórczą w rolnictwie
 • Działalność sezonową,
 • Handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
 • Handel akwizycyjny,
 • Przewóz osób oraz transport osób taksówkami,
 • Działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem miasta stołecznego Warszawa,
 • Bieżące koszty funkcjonowania firmy (abonamenty, telefon, paliwo, wynagrodzenia, ZUS itp.)
 • Pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,
 • Zakup kasy lub drukarki fiskalnej.
 • Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 • Wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,
 • Koszty umeblowania i wyposażenia które mogą stanowić wyposażenie mieszkania/domu (jak np sofy, stoły i krzesła stołowe, sprzęt RTV ) jeżeli działalność gospodarczej będzie prowadzona w mieszkaniu/domu w którym zamieszkuje wnioskodawca lub jego krewni
 • Materiały i koszty adaptacji pomieszczeń w których prowadzona/zarejestrowana ma być działalność, jeżeli stanowią one integralną część mieszkania/domu w którym zamieszkuje wnioskodawca lub jego krewni.

Wniosek o dotacje PFRON na otwarcie firmy w Warszawie, mogą Państwo pobrać tutaj: Wniosek o dotacje dla niepełnosprawnych 

Szczegółowy poradnik dotyczący przygotowania dokumentów na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy, znajdziesz na tej stronie: Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Wzór biznes planu dla firmy reklamowej

Wzór gotowego biznes planu do Powiatowego Urzędu Pracy, składanego w celu podjęcia przez osobę bezrobotną własnej działalności gospodarczej. Wzór został opracowany w oparciu o wniosek złożony w połowie 2017 r. w Urzędzie Pracy w Mikołowie. Profil firmy obejmuje fotografię produktową, usługi z zakresu projektowania graficznego, oraz sprzedaż różnorodnych gadżetów reklamowych. Objętość: 31 str. Format: PDF. Poniżej umieściliśmy fragment, oraz pełny spis treści. Jako bonus, do wzoru załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

Biznes planu do PUP – spis treści
I. DANE DOTYCZĄCE BEZROBOTNEGO
• Dane osobowe bezrobotnego
• Wykształcenie wnioskodawcy
• Doświadczenie zawodowe
II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Opis planowanej działalności gospodarczej
• Obszar działania
• Oferta
• Siedziba firmy
• Organizacja pracy
• Motywacja
2. Adres prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
3. Forma prawna planowanego przedsięwzięcia
4. Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
5. Posiadane środki, siedziba
• Adresy
• Uwagi związane z lokalem i jego otoczeniem
• Ruchomości i inne środki obrotowe
6. Uprawnienia, licencje, zezwolenia
III. ANALIZA RYNKOWA I MARKETINGOWA
1. Analiza rynku
• Rynek
• Dostawcy
• Klienci
• Konkurencja
2. Promocja
3. Strategia cenowa
IV. ANALIZA SWOT
V. ANALIZA FINANSOWA
1. Kalkulacja przychodów
2. Kalkulacja kosztów
3. Sezonowość branży
4. Rachunek zysków i strat
VI. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

biznes plan firmy reklamowej do PUP

zamowienia-biznesplany24

Wystrój i aranżacja wnętrz, biznes plan

Przykładowy wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności z PUP. Dokumenty zawierają wniosek wraz z biznes planem. Profil firmy: usługi z zakresu wystroju i aranżacji wnętrz. Dokumenty zostały oparte na wniosku złożonym do PUP Gdańsk w pierwszej połowie 2019 r. (skutkowały przyznaniem dofinansowania). Liczba stron: 21. Format dokumentu: PDF. Poniżej znajduje się spis treści, oraz fragment biznes planu. Jako bonus, do wniosku załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

Spis treści:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
II. FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO OTRZYMANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
III. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj działalności gospodarczej
2. Symbol PKD
3. Planowany termin rozpoczęcia działalności
4. Opis planowanej działalności, dane dotyczące oferowanych produktów lub usług
5. Miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
6. Odbiorcy oferowanych produktów i usług
7. Miejsca i źródła zaopatrzenia – analiza rynku dostawców
8. Sposób promocji i reklamy – planowana metoda wejścia na rynek
9. Analiza konkurencji – otoczenia, na którym firma zamierza działać
10. Motywy podejmowania działalności gospodarczej
IV. DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI
1. Lokal
2. Środki własne
3. Pozwolenia, licencje, koncesje
4. Planowane zatrudnienie pracowników
5. Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji związanych z profilem planowanej działalności gospodarczej
V. KALKULACJA I SPECYFIKACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
VI. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE CELOWOŚCI I PRZEZNACZENIA KAŻDEGO Z PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ ZAKUPÓW
VII. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO–FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Załącznik nr 1: Zestawienie środków własnych

biznes plan do PUP

zamowienia-biznesplany24

Biznes plan zakładu stolarskiego

Wzór gotowego wniosku i biznes planu pod dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie własnej firmy. Dokument został przygotowany w oparciu o dokumenty złożone pod koniec 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie (dokumenty doprowadziły do uzyskania dofinansowania). Zakres usług obejmuje wykonywanie mebli, schodów, oraz architektury ogrodowej. Objętość dokumentów: 27 str. Format: PDF. Poniżej znajduje się spis treści, oraz poglądowy fragment biznes planu. Do każdego wzoru załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

Spis treści:

I. Informacje o wnioskodawcy
II. Opis planowanego przedsięwzięcia

 • Przedmiot działalności, pomysł, innowacyjność, realność powodzenia planowanego przedsięwzięcia
 • Forma prowadzenia działalności
 • Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności – opis lokalu, w którym będzie prowadzona działalność
 • Charakterystyka potencjalnych klientów
 • Perspektywy rozwoju planowanej działalności
 • Stan przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Zasięg rynku
 • Reklama
 • Konkurencja

ANALIZA SWOT + wnioski z analizy
Załącznik nr 1: Kalkulacja wydatków, niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej
Załącznik nr 2: Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej dotacji
Załącznik nr 3: Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

przykładowy biznes plan
zamowienia-biznesplany24