Dotacje dla bezrobotnych w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 06.11.2017 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, a kwota pojedynczej dotacji wyniesie 20 000,00 zł.

Z dotacji wyklucza się:

 •  koszty budowy, remontów czy adaptacji lokalu, oraz zakup nieruchomości i gruntu,
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji,
 • bieżące koszty działalności (czynsz, wynagrodzenia, podatki, ZUS, paliwo itp.)
 • wydatki związane z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby planowanej do zatrudnienia,
 • zakup pojazdów samochodowych i ich wyposażenia,
 • zakup telefonów, GPS, billboardów, automatów samo-sprzedających i zręcznościowych, samoobsługowych maszyn na monety
 • zakup dokonany w systemie ratalnym i w leasingu,
 • zakup dokonany od członków rodziny będących w pierwszej linii pokrewieństwa z wnioskodawcą
 • zakup dokonany od współmałżonka wnioskodawcy,
 • odkupienie sprzętu, który wcześniej został zakupiony ze środków publicznych,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w lokalu, w którym prowadzona jest podobna działalność gospodarcza
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej tożsamej podobnej do działalności prowadzonej przez współmałżonka
 • rozpoczęcie takiej samej działalności, jaką wnioskodawca lub współmałżonek wnioskodawcy prowadził w okresie ostatnich 5 lat

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje z Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Białej prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000,00 zł. W chwili obecnej o środki mogą wnioskować osoby zarejestrowane w PUP kwalifikujące się co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
 • osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na okres bezrobocia
 • osoby niepełnosprawne powyżej 30 roku życia
 • osoby nie posiadające ukończonej szkoły wyższej

Zgodnie z regulaminem:

 • na zakup towaru handlowego można przeznaczyć maksymalnie 50% środków dotacji
 • na zakup samochodu – maksymalnie 50% dotacji
 • na remont – maksymalnie 50% dotacji
 • na stworzenie firmowej strony internetowej – maksymalnie 10% dotacji
 • zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych z punktu widzenia planowanej działlaności – bez ograniczeń

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:

 1. opłaty eksploatacyjne i bieżące koszty utrzymania firmy (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo, ZUS, wynagrodzenia itp.)
 2. koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu)
 3. koszty abonamentów ubezpieczenia, gwarancje, podatki
 4. wycenę rzeczoznawcy
 5. koszty przesyłki i dostawy
 6. remont, modernizację lub adaptację lokalu, do którego bezrobotny nie posiada tytułu własności lub dzierżawy wieczystej,
 7. spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,
 8. zakup kasy fiskalnej,
 9. szkolenia, kursy,
 10. finansowanie zakupu w formie leasingu,
 11.  finansowanie zakupu od współmałżonka oraz od osób spokrewnionych w linii prostej nie prowadzących działalności gospodarczej (ojciec/matka, dziadek/babcia, dziecko, wnuczek/wnuczka)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Garwolinie

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 23 – 27.X.2017 r. przeprowadzi nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. O dotacje mogą się ubiegać osoby w wieku do 30 roku życia. Urząd Pracy udzieli 25 dotacji  w kwocie 24 000,00 zł brutto.

Dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, oprogramowania i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Na reklamę (strona internetowa, wizytówki, ulotki) – maksymalnie 20% dotacji
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych – maksymalnie 50% dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na:
– bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZUS, zakup paliwa, księgowość, wynagrodzenia itp.)
– koszty szkoleń,
– koszty związane z planowanym przejęciem w części lub całości od osób trzecich aktualnie prowadzonej działalności (firmy),
– wycenę rzeczoznawcy,
– zakup garderoby, z wyłączeniem zakupu odzieży roboczej i ochronnej
– zakup samochodu
– wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i zakup nieruchomości,
– koszty transportu

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Inowrocławiu

dotacje dla bezrobotnychPowiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia. Wnioski można składać od 18 października 2017 r. W ramach dofinansowania, zostanie udzielonych 10 dotacji.

 • Na zakup towaru handlowego w przypadku sklepu można przeznaczyć maksymalnie 10.000,00 zł
 • Na cele reklamowe można przeznaczyć maksymalnie 1.000,00 zł
 • Na zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu, przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej – można przeznaczyć do 4.000,00 zł (za wyjątkiem lokalu mieszalnego)
 • Na zakup samochodu ciężarowego można przeznaczyć do 10.000,00 zł (w przypadku droższego auta, wnioskodawca pokrywa nadwyżkę z własnych środków)

Dotacji nie udziela się na:

 • usługi transportu towarowego i osobowego;
 • handel obwoźny;
 • wyłącznie sprzedaż internetową;
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat)
 • prowadzenie lombardu / komisu
 •  prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp.;
 • usługi, wróżbiarskie i ezoteryczne;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej lub zbliżonej rodzajowo z działalnością gospodarczą współmałżonka lub jeżeli jeszcze nie upłynęło 12 miesięcy od likwidacji działalności współmałżonka;
 • handel złomem i metalami kolorowymi;
 • działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. pojazdów i przyczep, maszyn, urządzeń itp.);
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w PUP Radomsko

Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł. Wnioski można składać w terminie: 23-27.X.2017 r.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn – bez ograniczeń.
– Na zakup towaru handlowego i materiałów do produkcji, można przeznaczyć maksymalnie 20% dotacji.
– Na reklamę można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji.
– Na zakup samochodu dostawczego można przeznaczyć maksymalnie 25% wnioskowanej kwoty.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup samochodu osobowego,
 • bieżące koszty funkcjonowania firmy (składki ZUS, wynagrodzenia, czynsz itp.)
 • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
 • prowadzenie salonu gier hazardowych, agencji towarzyskiej, lombardu
 • biuro kredytowe, pożyczkowe, punkt kasowy
 • zakup kasy fiskalnej
 • działalność wyłącznie w zakresie sklepu internetowego

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Projekt jest skierowany do osób poniżej 30 roku życia. W ramach dotacji, można otrzymać 20 000,00 zł.Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 9 – 20 październik 2017 r.

Dotacje można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, rzeczy, oprogramowania – związanych bezpośrednio z profilem planowanej działalności. Z dotacji nie można pokryć wynagrodzeń, czynszu i innych bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

Z dotacji wyklucza się takie działalności jak:

 • usługi związane z pobytem turystów,
 • działalność prowadzonej w formie spółek,
 • działalność sezonową,
 • handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna,
 • transport osób taksówkami,
 • podjęcie przez Wnioskodawcę ponownie działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem sytuacji kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych, lub gdy od jej zakończenia minęły, co najmniej 24 miesiące
 • działalność tożsama z działalnością współmałżonka,
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich,
 • skupu i sprzedaży surowców wtórnych,
 • działalności prowadzonej wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • działalność gospodarcza polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu
  wszelkich dóbr /rzeczy zakupionych w ramach dotacji
 • bezpośrednie przejęcie istniejącej działalności gospodarczej od innego podmiotu tj. prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. Przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowy

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Pruszkowie

Urząd Pracy w Pruszkowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty można składać w terminie: 23.X.2017 – 3.XI.2017 r. Dotacje w kwocie 23 000,00 zł otrzymają 23 osoby.

Zgodnie z regulaminem PUP, osoby wnioskujące o dotacje, muszą posiadać wkład własny na poziomie 20% wnioskowanej kwoty, co przy dotacji w wysokości 23 000,00 zł daje wymóg wkładu własnego w wysokości: 4 600,00 zł. Niestety wyklucza to osoby najbardziej potrzebujące wsparcia, dla których taki wkład własny nie jest osiągalny.

Dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń (z wykluczeniem samochodu, kasy fiskalnej)
 • zakup materiałów i towarów (do 15% wnioskowanej kwoty)
 • usługi i materiały reklamowe (do 10% wnioskowanej kwoty)

Dotacji nie można przeznaczyć na uruchomienie spółki, przejecie firmy od członka rodziny, pokrycie bieżących kosztów działalności (czynsz, wynagrodzenie itp.), działalność taksówkarską i sezonową.
Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

PUP GdyniaW terminie 16-20.X.2017 r. Urząd Pracy w Gdyni będzie przyjmował wnioski i biznes plany o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (kwota pojedynczej dotacji wyniesie 21 000,00 zł -24 000,00 zł).  Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. W przypadku kupna towaru handlowego lub materiałów do produkcji – można na nie przeznaczyć maksymalnie 30% wnioskowanej dotacji. W przypadku remontu w siedzibie firmy – limit to 10% dofinansowania. Kupno samochodu dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy środek transportu jest podstawowym narzędziem działalności np. (usługi taksówkarskie, szkoła nauki jazdy itp.) W takim przypadku na zakup auta przeznaczyć można 50% dotacji.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • podjęcie działalności w formie spółki;
 • działalność sezonową,
 • działalność związaną z branżą erotyczną, prowadzeniem lombardu, salonu gier hazardowych,
 • działalność w zakresie wróżbiarstwa, medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej,
 • działalność w zakresie produkcji lub obrotu bronią,
 • działalność w zakresie akwizycji i handlu obwoźnego,
 • działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju;
 • leasing maszyn, urządzeń i pojazdów;
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki/dostawy zakupionych rzeczy oraz ich ubezpieczenia;
 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. opłatę najmu, opłaty za energię
  elektryczną, gaz, podatki, opłaty skarbowe i administracyjne itp.);
 • zakup samochodu w zakresie działalności związanej z transportem towarów
 • zakup towarów do dalszej odsprzedaży i surowców w części przekraczającej 30 % kwoty rozliczanego
  dofinansowania;
 • remont pomieszczenia w części przekraczającej 10% kwoty rozliczanego dofinansowania;

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje