Dotacje na firmę z GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wnioski, oraz załączniki 1-3 można składać w terminie do 24.IV.2019 r. Kwota dotacji jaką można uzyskać wynosi w GUP Kraków  22000 zł.

Aby ubiegać się o dotacje, należy dodatkowo spełniać jeden z poniższych warunków:

 • posiadać wykształcenie maksymalnie średnie (lub
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • być w wieku powyżej 50 lat
 • być osobą poszukującą pracy od co najmniej 12 miesięcy

W ramach tego naboru GUP Kraków przewiduje udzielenie 118 tego typu dotacji. Zgodnie z regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

a) pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wysokości 5% kwoty wnioskowanej,
b) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń –  do 100% kwoty wnioskowanej,
c) zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty wnioskowanej,
d) zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności handlowej/ – do wysokości 40% kwoty wnioskowanej,
e) zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania (zgodnie z profilem działalności gospodarczej) – 100% kwoty wnioskowanej,
f) pozyskanie lokalu użytkowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
g) adaptację lokalu użytkowego /remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
h) zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej (taki wydatek jest akceptowany wyłącznie w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej. Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat. Wnioskodawca musi posiadać prawo jazdy).
i) zakup telefonu komórkowego w wysokości do 1 500,00 zł,
j) materiałów reklamowych w wysokości do 20% kwoty wnioskowanej,
k) wydatki, które są adekwatne i racjonalne w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

Zgodnie y regulaminem dofinansowania z GUP Kraków, środków finansowych nie mona przeznaczyć na:

a) podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą de minimis (sektor produkcji podstawowej produktów rolnych, rybołóstwa i akwakultury, transportu drogowego towarów, górnictwa),
b) zamierzoną działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza,
c) nabycie akcji lub udziałów w spółkach,
d) opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia,
e) finansowanie szkoleń,
f) bieżące koszty utrzymania lokalu (w tym: opłaty za media, telefon, internet, itp.),
g) wydatki inwestycyjne oraz koszty zakupu i budowę lokalu,
h) remont/adaptacja lokalu mieszkalnego,
i) wyposażenie lokalu mieszkalnego (w sprzęt lub urządzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp.)
j) zakup ziemi i nieruchomości,
k) zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
l) wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
m) handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
n) prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
o) działalność poza granicami kraju,
p) sektor transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewóz osób,
q) pośrednictwo finansowe,
r) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka (zgodnie z kodem PKD),
s) prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym pomieszczeniu co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z kodem PKD),
t) przejęcie firmy,
u) działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
v) zakup napojów alkoholowych i używek,
w) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
x) zakup samochodu osobowego,
y) bieżące koszty eksploatacji samochodu (AC, OC, paliwo itp.),
z) działalność sezonową

Zestaw wymaganych  dokumentów można pobrać tutaj:

Poradnik dotyczący pisania biznes planu można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dofinansowanie na firmę w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od dnia 09.IV.2019 r. do momentu wyczerpania środków. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 267 dotacji w wysokości 21 000,00 zł

Podczas oceny złożonych wniosków i biznes planów, Urząd Pracy bierze pod uwagę merytoryczną jakość przygotowanych przez osobę bezrobotną dokumentów, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, oraz kolejność złożenia wniosku.

Zgodnie z obowiązującym w PUP Poznań regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • na zakup środków obrotowych, w tym towarów handlowych, materiałów do, wykonywania usług oraz materiałów do produkcji (maksymalnie 50% dotacji)
 • zakup urządzeń i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania firmy (bez ograniczeń kwotowych)
 • remont lokalu wskazanego w dokumentacji wnioskowej jako lokalizacja działalności (do 30% dotacji)
 • na reklamę i stworzenie strony internetowej – maksymalnie 20%  dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności  (czynsze, wynagrodzenia, podatki, ZUS itp.)
 • zakup nieruchomości;
 • zakup środków transportu (wyjątkiem jest nauka jazdy, działalność w postaci przewozu osób, usługi przeprowadzkowe, kurierskie, pocztowe, przetwarzanie odpadów)
 • zakup mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD, jeśli działalność będzie wykonywana w lokalu mieszkalnym lub w domu mieszkalnym jednorodzinnym, w których nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • remont środków transportu, maszyn i urządzeń;
 • remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego jednorodzinnego, w których nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakup komputerów składanych z części;
 • zwrotną kaucję i zwrotne opłaty związane z podjęciem działalności gospodarczej w ramach umowy franczyzy;
 • finansowanie szkoleń;
 • finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych;
 • koszty reklamy w mediach, z wyłączeniem utworzenia strony internetowej;
 • wydatki związane z pozycjonowaniem stron w Internecie;
 • wykonanie sesji zdjęciowych i filmów reklamowych;
 • finansowanie zakupu od współmałżonka, od osób pozostających z beneficjentem we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa,

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Poniżej zestaw dokumentów obowiązujących w PUP Poznań:

a) Wniosek

b) Biznes plan 

c) Formularz informacji o pomocy de minimis

d) Oświadczenie i informacja wnioskodawcy 

e) Informacja na temat sytuacji majątkowej wnioskodawcy

Do tego dochodzą inne załączniki związane z wybraną formą zabezpieczenia dotacji (są one dostępne na stronie PUP Poznań)

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

 

Dotacje na firmę w Pszczynie

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie  od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r. – będzie prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

W ramach tegorocznego naboru wniosków, zostanie udzielonych:

 • 18 dotacji dla osób w wieku do 30 roku życia
 • 15 dotacji dla osób powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą do jednej z następujących grup (osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy, osoby  posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej) )
 • 1 dotacja dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń
 • zakup towarów i materiałów (do 20% wnioskowanej kwoty)
 • reklamę (do 10% wnioskowanej kwoty)
 • komputer w cenie do 4500,00 zł
 • telefon w cenie do 1300,00 zł
 • biurko do kwoty 900,00 zł
 • fotel biurowy do kwoty 600,00 zł
 • regał na dokumenty do kwoty 700,00 zł

W wyjątkowych sytuacjach PUP może odstąpić od powyższych zasad, np. w sytuacji gdy profil działalności w sposób bezpośredni wskazuje na konieczność posiadania droższego sprzętu. 

Środków z dotacji nie można przeznaczyć na:

 • bieżące koszty działalności (czynsz, abonamenty, wynagrodzenia =, podatki, obsługa księgowa itp.)
 • remont
 • zezwolenia i licencje
 • zakup środka transportu
 • kursy i szkolenia
 • kasa fiskalna
 • zakupy dokonywane od osób spokrewnionych
 • prowadzenie działalności tożsamej z profilem działalności współmałżonka lub rodzica
 • prowadzenie działalności pod tym samym adresem, co inna firma o tym samym profilu

Wnioski pełniące równocześnie rolę biznes planu przedsięwzięcia, są dostępne na stronie: http://pszczyna.praca.gov.pl/aktywne-formy
Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. O dotacje mogą się ubiegać osoby bezrobotne mającej co najmniej 30 lat.  Można się spodziewać, iż kwota pojedynczej dotacji wyniesie ok. 25 000,00 zł. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Wymaganymi dokumentami są:

a) Wniosek (będący jednocześnie biznes planem przedsięwzięcia)

b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dofinansowanie zostanie przyznane osobom, które otrzymają najwyższą punktacje podczas oceny dokumentów.

Należy pamiętać, iż zgodnie  z aktualnym regulaminem, planując wydatki z dofinansowania, kwotę należy przeznaczyć głównie na nabycie środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia), uwzględniając następujące warunki:

a) dotacji nie można przeznaczyć na zakup środka transportu osobowego (z wyłączeniem transportu osób taksówkami; maksymalna kwota przyznanych środków nie może być wyższa niż 50% wnioskowanej dotacji)

b) w przypadku zakupu środka transportu dostawczego na ten cel można przeznaczyć do 30% dotacji

c) na zakup towaru, materiałów i surowców można przeznaczyć do 10% dotacji

d) dotacji na podjęcie działalności nie można przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej, zakup telefonu komórkowego, nabycie nieruchomości, opłaty administracyjne, składki ZUS, podatki, koncesje, licencje, wynagrodzenia

e) dotacji nie można przeznaczyć na remont lokalu

f) dotacji nie można przeznaczyć na czynsz / opłaty za lokal

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności przez osoby bezrobotne. Możliwe do uzyskania dofinansowanie w roku 2019 wynosi 17 000,00 zł. Zgodnie z aktualnym regulaminem, środki na podjęcie działalności można przeznaczyć na:

 • Zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania, oraz wyposażenia koniecznego do uruchomienia działalności
 • Zakupu materiałów, surowców i towarów (na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 70% dotacji)
 • Reklamę (maksymalnie 10% dotacji)
 • Zakup środka transportu (maksymalnie 7500,00 zł)
 • Remont lokalu użytkowego (maksymalnie 30% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • Bieżące koszty działalności (ZUS, podatki, wynagrodzenia, czynsz, obsługa księgowa itp.)
 • Koszty transportu
 • Zakup używanego sprzętu komputerowego
 • Zakup nowych rzeczy na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • Działalność w zakresie drogowego transportu towarów i osób za wyjątkiem usług taksówkarskich
 • Zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej niższej niż 1000,00 zł
 • Leasing
 • Licencje i koncesje

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Wniosek o dotacje, pełniący jednocześnie funkcję biznes planu można pobrać tutaj: wniosek o dotacje Żywiec

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Warszawie

Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019  maksymalna wysokość środków o które można wnioskować to 16 000,00 złOsoby w wieku do lat 30 mogą składać swoje wnioski w dniach 25.03.2019 r. – 29.03.2019 r. W zakresie wybranego profilu działalności, zasadą jest, iż siedziba firmy i miejsce stałego wykonywania działalności musi się znajdować na terenie miasta Warszawa. Dotyczy to firm w przypadku których sprzedaż / usługi – wykonywane są w określonym lokalu. W przypadku np. fotografii okolicznościowej lub usług budowlanych można je rzecz jasna realizować na terenie całego województwa / kraju. W przypadku Urzędu Pracy m.st. Warszawa – wniosek i załączniki 1-5 pełnią jednocześnie funkcję biznes planu. Nie trzeba więc składać biznes planu jako odrębnego dokumentu.

Zgodnie z aktualny regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

a) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty)
b) zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty),
c) reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty),
d) zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym  np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty),
e) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty),
f) zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

a) zakup pojazdów
b) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
c) finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku (wykonanie biznes planu, doradztwo poprzedzające złożenie dokumentów itp.)
d) bieżące koszty działalności (czynsze, wynagrodzenia, hosting itp.)
e) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy
f) finansowanie szkoleń

W Warszawie dotacji z PUP w roku 2019 nie udziela się na działalność rolniczą, sezonową, handel na targowiskach bez punktu stacjonarnego, handel akwizycyjny, usługi taxi, oraz związane z przewozem osób (np. UBER).

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajduje się na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Słupsku

Od 4.II.2019 ruszył nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania w PUP Słupsk, wynosi 20 000,00 zł. Wnioski i biznes plany będą przyjmowane w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Zgodnie z obowiązującym regulamin, dotacji nie można przeznaczyć na:

a) zakup środków transportu
b) zakup towarów do dalszego obrotu
c) leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
d) opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje itp.
e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
f) koszty szkolenia zawodowego lub specjalistycznego,
g) finansowanie kosztów budowy
h) zakup ziemi, nieruchomości,
i) remont, modernizację i adaptację lokalu
j zakup sprzętu/ruchomości od najbliższych członków rodziny – współmałżonka,rodziców, rodzeństwa
k) sprzętu komputerowego, którego cena przekracza 3500 zł oraz 1000 zł
w przypadku telefonu i tabletu.
l) bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
m) koszty usług,
n) koszt reklamy i promocji w wysokości powyżej 1000 zł

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na otwarcie firmy w Nowym Targu

Urząd Pracy w Nowym Targu prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W roku 2019 kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 23 000,00 zł.  Nabór wniosków / biznes planów o dotacje odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków. Na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn można przeznaczyć dowolną część dotacji.  W przypadku zakupu materiałów do produkcji, pokrycia kosztów reklamy, towaru handlowego – suma wydatków z dotacji nie może przekroczyć 40% kwoty dofinansowania, Koszty ewentualnych prac remontowych (wyłącznie w lokalu niemieszkalnym) – mogą wynieść maksymalnie 20% dotacji. Na zakup telefonu komórkowego można przeznaczyć 1 000,00 zł. Na zakup komputera można przeznaczyć maksymalnie 3500,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym w PUP Nowy Targ regulaminem, pomocy nie udziela się na:

 1. działalność sezonową
 2.  koszty budowy
 3. zakup samochodu,
 4. zakup sprzętu do obsługi którego nie posiada się uprawnień
 5. opłaty administracyjne, skarbowe, koncesje, opłaty ZUS itp.,
 6. zakup nieruchomości i gruntów,
 7. na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy,
 8. działalność gospodarczą tego samego rodzaju co działalność członków rodziny (współmałżonka lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym),
 9. działalność w zakresie handlu obwoźnego,
 10. działalność w zakresie tworzenia stron internetowych,
 11. sklep internetowy,
 12. na taką samą działalność, która była wcześniej prowadzona przez osobę bezrobotną

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje