Dotacje na firmę w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł dla osób bezrobotnych z powiatu nyskiego. Wnioski wraz z formularze, o pomocy de minimis można składać w terminie: od 1 do 5.X.2018 r.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności;
 • koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu;
 • koszty oprogramowania;
 • koszty remontu oraz adaptację lokalu – do 20 % wnioskowanej kwoty;
 • zakup materiałów, surowców i towarów – do 20% wnioskowanej kwoty;
 • koszty reklamy i promocji (np. pieczątki, foldery, wizytówki, szyldy) – do 20% wnioskowanej kwoty;
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty)

Zgodnie z regulaminem, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • budowę, zakup nieruchomości,
 • zakup samochodu osobowego, auto-lawety, przyczepy gastronomicznej;
 • zakup udziałów w spółkach, obligacji, akcji;
 • zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, itp.);
 • „działalność w zakresie handlu obwoźnego i akwizycji
 • działalność w zakresie przewozu osób oraz transportu osób i towarów;
 • opłaty administracyjne – skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, leasing;
 • zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od członków rodziny;
 • pokrycie kosztów transportu /przesyłki zakupionych rzeczy;
 • finansowanie szkoleń,
 • remont lub adaptacja lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zamieszkuje,
 • działalność związana z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.)

Aktualny wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje – PUP Nysa

Obowiązujący formularz de minimis można pobrać tutaj: Formularz o pomocy de minimis

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w powiecie pilskim

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjecie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia. Kwota dotacji to 21 000,00 zł. Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy, oraz osoby powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków potrwa do 21.IX.2018 r.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup narzędzi, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności (bez ograniczeń kwotowych),
 • Koszty reklamy, w wysokości nie większej niż 10% dotacji,
 • Zakup towarów dla handlu, materiałów i części zamiennych dla usług, oraz surowców dla potrzeb produkcji (maksymalnie do 80% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • prowadzenie działalność w tym samym lokalu, co inny podmiot prowadzący identyczną firmę
 • zakup nieruchomości,
 • zakup inwentarza żywego,
 • zakup telefonu komórkowego
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • podatki, obligacje, wynagrodzenia, składki ZUS
 • zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • zakup licencji, koncesji,
 • kursy, szkolenia, przekwalifikowania,
 • adaptacje i remont pomieszczeń,
 • reklamę na Facebooku
 • przejecie innej firmy
 • działalność w zakresie wynajmu lokali, np. mieszkań,
 • koszty zakupów materiałów i surowców budowlanych do świadczenia usług,
 • zakup paliwa,
 • zakup samochodu z wyjątkiem działalności prowadzonej w zakresie usług taxi, usług kurierskich, usług ubezpieczeniowych, oraz szkoły nauki jazdy,
 • zakupy od współmałżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci.

Aktualny wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje w Pile
Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

GUP kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Stosowne wnioski można składać w terminie: 17 – 21.IX.2018 r. Oferta jest skierowana dla bezrobotnych do 50 roku życia, a możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi: 21 000,00 zł. W ramach dofinansowania wsparcie otrzyma 30 osób.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

a) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń – do 100% kwoty wnioskowanej,
c) zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty wnioskowanej,
d) zakup materiałów do produkcji lub/towaru do sprzedaży – do 40% kwoty wnioskowanej,
e) zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania – do 100% kwoty wnioskowanej,
f) pozyskanie lokalu użytkowego/usługowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu (do wysokości 20% kwoty wnioskowanej)
g) adaptację lokalu użytkowego/remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
h) zakup samochodu ciężarowego – do 50% kwoty wnioskowanej (wiek auta nie może przekraczać 10 lat)
i) materiały reklamowe w wysokości do 20% kwoty wnioskowanej.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

a) w zakresie transportu drogowego i produkcji podstawowych produktów rolnych
b opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia,
c) finansowanie szkoleń,
d) opłaty za media, telefon, internet, itp.
e) zakup lub budowa lokalu,
f) remont lokalu mieszkalnego
g) zakup ziemi i nieruchomości,
h) zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
i) wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
j) handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
k) prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
l) sektor transportu krajowego i międzynarodowego, oraz przewóz osób (taxi),
ł) pośrednictwo finansowe,
m) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka
n) prowadzenie działalności pod tym samym adresem co inna, identyczna firma
o) działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
p) zakup napojów alkoholowych i używek,
r) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
s) zakup samochodu osobowego,
t) bieżące koszty eksploatacji samochodu ciężarowego (AC, OC, paliwo itp.).

Aktualny wniosek (pełniący również funkcje biznes planu), można pobrać tutaj: GUP Kraków, wniosek o dotacje
Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Gdańsku

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Wnioski można składać od 17 do 21 września 2018 r. Planuje się udzielenie 50 dotacji w kwocie po 20 000,00 zł. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą do jednej z następujących grup:

 • kobiety
 • mężczyźni powyżej 50 roku życia
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

Zgodnie z aktualnym regulaminem, wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup środków trwałych, działania reklamowe, usługi, towar handlowy i materiały reklamowe, z wykluczeniem:

 •  opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np.
  opłaty składek ZUS, wynagrodzenia, czynsze)
 • wydatków inwestycyjnych obejmujących np. koszty budowy i remonty kapitalne,
 • zakupu urządzeń, maszyn, sprzętu, pojazdu w przypadku braku uprawnień do jego obsługi,
 • zakupu nieruchomości, gruntów,
 • pojazdu do świadczenia usług transportu drogowego,
 • samochodu, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności (np.  nauka jazdy), Koszt samochodu nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty,
 • dokonywania zakupów oraz usług od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz innych członków rodziny,
 • rzeczy używanych zakupionych na podstawie umowy kupna-sprzedaży; (z wyjątkiem samochodu),
 • zakupu telefonu komórkowego w cenie przekraczającej 1500,00 zł
 • w przypadku działalności nie ponaglającej na specjalistycznym programowaniu / projektowaniu graficznym, wyklucza się zakup komputera którego wartość przekracza 4 000,00 zł
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej
 • pokrycia kosztów transportu, przesyłki, opakowania, dostawy zakupionych z dotacji rzeczy,

Z dotacji nie można uruchomić takiej działalności jak: 

 • rolnictwo i hodowla
 • agroturystyka
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez punktu stacjonarnego),
 • handel akwizycyjny,
 • transport osób taksówkami,
 • działalność w zakresie wynajmu
 • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
 • przejęcie działalności gospodarczej
 •  rozpoczęcie działalności w miejscu, w którym funkcjonuje już taka sama działalność gospodarcza
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
 • usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Inowrocławiu

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza nabór wosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Od 18 września 2018 r  wnioski mogą składać osoby do 30 roku życia. Nabór wniosków dla pozostałych bezrobotnych rusza 17 września 2018 r. W ramach dofinansowania, zostaną udzielone 22 dotacje. Wysokość pojedynczego dofinansowania  będzie się wahać w okolicach 23 000,00 zł.

Wprowadzono następujące kryteria przyznawania dotacji: 

 • Na zakup towaru handlowego w przypadku sklepu można przeznaczyć maksymalnie 10.000,00 zł
 • Na cele reklamowe można przeznaczyć maksymalnie 1.000,00 zł
 • Na zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu, przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej można przeznaczyć do 4.000,00 zł (za wyjątkiem lokalu mieszalnego)
 • Na zakup samochodu ciężarowego można przeznaczyć do 10.000,00 zł (w przypadku droższego auta, wnioskodawca pokrywa nadwyżkę z własnych środków)
 • Z dotacji można zakupić tylko 1 komputer

Dotacji nie udziela się na:

 • usługi transportu towarowego i osobowego;
 • handel obwoźny;
 • wyłącznie sprzedaż internetową;
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat)
 • prowadzenie lombardu / komisu
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp.;
 • usługi, wróżbiarskie i ezoteryczne;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej lub zbliżonej rodzajowo z działalnością gospodarczą współmałżonka lub jeżeli jeszcze nie upłynęło 12 miesięcy od likwidacji działalności współmałżonka;
 • handel złomem i metalami kolorowymi;
 • działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. pojazdów i przyczep, maszyn, urządzeń itp.);
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,
 • zakup sprzętów używanych
 • zakup samochodu osobowego lub lawety
 • zakup kasy fiskalnej
 • zakup telefonu komputerowego
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w powiecie gołdapskim

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w kwocie 24 000,00 zł. Wnioski (pełniące również funkcje biznes planu), można składać do 18.IX.2018Projekt jest skierowany do osób po 30 roku życia, które należą dodatkowo do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne (okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym).

Dotacje można przeznaczyć, na:

 • zakup sprzętów, urządzeń, wyposażenia niezbędnego do podjęcia działalności (bez ograniczeń kwotowych)
 • zakup towarów, materiałów i surowca do produkcji (maksymalnie 50% dotacji)
 • reklamę (maksymalnie 10% dotacji)
 • zakup samochodu niezbędnego dla działalności (do 30% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup ziemi lub nieruchomości
 • kasy fiskalnej
 • leasing
 • pokrycie bieżących kosztów działalności (czynsze, telefon, prąd itp.)
 • pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS
 • autolawety
 • przejecie już istniejącej firmy
 • uruchomienie działalności tożsamej z firmą współmałżonka
 • działalność sezonową i agroturystyczną
 • handel internetowy
 • handel obwoźny
 • handel odzieżą używaną
 • salon gier lub lombard
 • działalność polegającą na wynajmie sprzętu
 • wyposażenie stanowisk pracy zatrudnianych pracowników

Aktualny wniosek o dotacje można pobrać tutaj: wniosek o dotacje w Gołdapi 

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Giżycku

Urząd Pracy w Giżycku ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 6.IX.2018 r. Maksymalna, możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 20 000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku przewiduje udzielenie 5 tego typu dotacji.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacji nie udziela się na:

• działalność handlową,
• zakup nieruchomości, w tym ziemi,
• opłaty eksploatacyjne ( czynsz, dzierżawa, prąd, telefon, woda itp.),
• zakupy od osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
• zakupy od współmałżonka,
• zakup pojazdów za wyjątkiem działalności w postaci nauki jazdy,
• koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania towarów,
• szkolenia, uzyskanie licencji,
• działalność w zakresie najmu lokali, sprzętów itp.
• prowadzenie działalności tożsamej lub pokrewnej z działalnością współmałżonka lub osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
• remont i meblowanie mieszkania wnioskodawcy stanowiącego siedzibę planowanej działalności (jeżeli siedziba nie jest miejscem zamieszkania, można na ten cel przeznaczyć 20% dotacji,
• koszty reklamy w kwocie przekraczającej 10 % wnioskowanych środków,

Obowiązujący wniosek można pobrać tutaj: dotacje z PUP Giżycko 

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski (pełniące w tym przypadku również rolę biznes planu), można składać 17.IX.2018 r. maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji waha się w granicach 27 000,00 zł.

O dotacje mogą się starać:

a) Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, które spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

− osoby w wieku  powyżej 50 roku życia
− kobiety
− osoby niepełnosprawne
− osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy
− osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)

b) Osoby bezrobotne do 30 roku życia 

Zgodnie z aktualny regulaminem, dotację można przeznaczyć na:
 • Zakup samochodu osobowego w przypadku działalności taksówkarskiej (maksymalnie 50% dotacji), lub samochodu dostawczego (maksymalnie 30% dotacji)
 • Na zakup niezbędnych narzędzie i urządzeń można przeznaczyć dowolną część dotacji
 • Na zakup towaru, materiałów i surowców można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji
Dotacji nie można przeznaczyć na:
 • Zakup kasy fiskalnej
 • Zakup telefonu komórkowego, z wyłączeniem działalności gospodarczej, której charakter wymaga testowania oprogramowania na telefonie komórkowym
 • Wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy
 • Nabycie nieruchomości
 • Opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS, podatki, koncesje, licencje
 • Wypłaty wynagrodzeń
 • Remont lokalu
 • Wpłaty kaucji, opłat

Obowiązujący wniosek dla osób do 30 roku życia można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje dla osób do 30 roku życia 

Obowiązujący wniosek dla osób do 30 roku życia można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje dla osób powyżej 30 roku życia

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje