Dotacje dla bezrobotnych w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w dniach od 22.01.2018 r. do 09.02.2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł. W tym przypadku rozbudowany wniosek pełni również funkcję biznes planu. O dotacje mogą ubiegać się osoby, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

 • osoby do 30 roku życia które w ostatnich 4 tygodniach nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych
 • osoby w wieku powyżej 50 lat
 • osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne długotrwale (od co najmniej 12 miesięcy)
 • osoby powyżej 30 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Urząd Pracy nie udziela dotacji na:

 • usługi związane z pobytem turystów (wynajem pokoi itp.)
 • działalność sezonową,
 • handel obwoźny, oraz gastronomię obwoźną,
 • transport osób taksówkami,
 • podjęcie działalności już kiedyś przez wnioskodawcę prowadzonej (w okresie ostatnich 24 miesięcy)
 • podjęcie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich,
 • skupu i sprzedaży surowców wtórnych,
 • usługi wróżbiarskie
 • wszelkiego typu wypożyczalni

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

PUP GdyniaUrząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 1.II.2018 r. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków. Zostanie przyznanych 111 dotacji w kwocie do 16.000,00 zł każda. O dotacje mogą się ubiegać bezrobotni, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie szkoła średnia)
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
 • osoby powyżej 50 roku życia

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup pojazdów
 • zakup kasy fiskalnej
 • szkolenia
 • działalność sezonową
 • działalność w zakresie transportu osób / taxi
 • handel akwizycyjny
 • handel na targowiskach (bez punktu stacjonarnego)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na otwarcie firmy w Opolu

Informujemy, iż najbliższy nabór wniosków o dotacje w Opolu, odbędzie się w dniach: 5-9 luty 2018 r. Urząd Pracy przyzna 50 dotacji, w kwocie 20 00,00 zł. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania decyduje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Opolu na podstawie przedstawionej przez Komisję punktowej oceny wniosku oraz dodatkowych uwag komisji do wniosku.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup narzędzi i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności (bez ograniczeń kwotowych)
 • remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (maksymalnie 20% dotacji, z wykluczeniem lokalu mieszkalnego)
 • zakupu towarów handlowych lub materiałów do produkcji (maksymalnie 20% dotacji)
 • reklamę(maksymalnie 5% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • Opłaty eksploatacyjne, takie jak: prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.,
 • Opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,
 • Koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu), oraz koszty abonamentów, ubezpieczenia, podatki, akcyzę,
 • Koszty szkoleń i kursów,
 • Zakup odzieży, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanego odrębnymi przepisami,
 • Zakup telefonu komórkowego,
 • Zakup automatów do gier zręcznościowych i hazardowych.,
 • Zakup nieruchomości lub opłaty tytułu użytkowania wieczystego,
 • Zakup środków w ramach umowy kupna – sprzedaży od krewnych w linii prostej i bocznej,
 • Zakup samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego.
 • Działalność związaną z wynajmem/dzierżawą sprzętu zakupionego ze środków finansowych w ramach przyznanego dofinansowania.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje z Urzędu Pracy w roku 2018

Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, możliwa do uzyskania kwota dotacji, powinna wahać się w granicach: 18 000,00 zł – 26 000,00 zł (w zależności od Urzędu Pracy). Pierwsze nabory wniosków powinny ruszyć już w lutym.

W roku 2018 na wszystkie instrumenty aktywizacji bezrobotnych (do których zaliczają się dotacje) przeznaczono 5,709 mld zł (to o 15% mniej niż w 2017 r.). Zmiany wynikają z niższego poziomu bezrobocia, przeznaczenia części środków na pokrycie kosztów staży i specjalizacji lekarzy / pielęgniarek, oraz działalność tzw. asystentów rodziny. Ponadto cześć środków została  przeznaczona na rozwój miejsc opieki dla najmłodszych, czyli na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych.

Prócz Funduszu Pracy, dotacje na otwarcie firmy realizowane będą w oparciu o środku unijne (np. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – które również w większości przypadków przechodzą przez Powiatowe Urzędy Pracy). Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności – szanse uzyskania dotacji zasadniczo nie odbiegają od realiów roku 2017.

Chcesz starać się o dotacje na otwarcie firmy i nie wiesz do czego zacząć? Zapoznaj się z przygotowanym przez nas bezpłatnym poradnikiem:

Dotacje z Urzędu Pracy

Dotacje dla bezrobotnych w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 06.11.2017 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, a kwota pojedynczej dotacji wyniesie 20 000,00 zł.

Z dotacji wyklucza się:

 •  koszty budowy, remontów czy adaptacji lokalu, oraz zakup nieruchomości i gruntu,
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji,
 • bieżące koszty działalności (czynsz, wynagrodzenia, podatki, ZUS, paliwo itp.)
 • wydatki związane z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby planowanej do zatrudnienia,
 • zakup pojazdów samochodowych i ich wyposażenia,
 • zakup telefonów, GPS, billboardów, automatów samo-sprzedających i zręcznościowych, samoobsługowych maszyn na monety
 • zakup dokonany w systemie ratalnym i w leasingu,
 • zakup dokonany od członków rodziny będących w pierwszej linii pokrewieństwa z wnioskodawcą
 • zakup dokonany od współmałżonka wnioskodawcy,
 • odkupienie sprzętu, który wcześniej został zakupiony ze środków publicznych,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w lokalu, w którym prowadzona jest podobna działalność gospodarcza
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej tożsamej podobnej do działalności prowadzonej przez współmałżonka
 • rozpoczęcie takiej samej działalności, jaką wnioskodawca lub współmałżonek wnioskodawcy prowadził w okresie ostatnich 5 lat

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje z Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Białej prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000,00 zł. W chwili obecnej o środki mogą wnioskować osoby zarejestrowane w PUP kwalifikujące się co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
 • osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na okres bezrobocia
 • osoby niepełnosprawne powyżej 30 roku życia
 • osoby nie posiadające ukończonej szkoły wyższej

Zgodnie z regulaminem:

 • na zakup towaru handlowego można przeznaczyć maksymalnie 50% środków dotacji
 • na zakup samochodu – maksymalnie 50% dotacji
 • na remont – maksymalnie 50% dotacji
 • na stworzenie firmowej strony internetowej – maksymalnie 10% dotacji
 • zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych z punktu widzenia planowanej działlaności – bez ograniczeń

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:

 1. opłaty eksploatacyjne i bieżące koszty utrzymania firmy (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo, ZUS, wynagrodzenia itp.)
 2. koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu)
 3. koszty abonamentów ubezpieczenia, gwarancje, podatki
 4. wycenę rzeczoznawcy
 5. koszty przesyłki i dostawy
 6. remont, modernizację lub adaptację lokalu, do którego bezrobotny nie posiada tytułu własności lub dzierżawy wieczystej,
 7. spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,
 8. zakup kasy fiskalnej,
 9. szkolenia, kursy,
 10. finansowanie zakupu w formie leasingu,
 11.  finansowanie zakupu od współmałżonka oraz od osób spokrewnionych w linii prostej nie prowadzących działalności gospodarczej (ojciec/matka, dziadek/babcia, dziecko, wnuczek/wnuczka)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Garwolinie

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 23 – 27.X.2017 r. przeprowadzi nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. O dotacje mogą się ubiegać osoby w wieku do 30 roku życia. Urząd Pracy udzieli 25 dotacji  w kwocie 24 000,00 zł brutto.

Dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, oprogramowania i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Na reklamę (strona internetowa, wizytówki, ulotki) – maksymalnie 20% dotacji
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych – maksymalnie 50% dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na:
– bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZUS, zakup paliwa, księgowość, wynagrodzenia itp.)
– koszty szkoleń,
– koszty związane z planowanym przejęciem w części lub całości od osób trzecich aktualnie prowadzonej działalności (firmy),
– wycenę rzeczoznawcy,
– zakup garderoby, z wyłączeniem zakupu odzieży roboczej i ochronnej
– zakup samochodu
– wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i zakup nieruchomości,
– koszty transportu

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Inowrocławiu

dotacje dla bezrobotnychPowiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia. Wnioski można składać od 18 października 2017 r. W ramach dofinansowania, zostanie udzielonych 10 dotacji.

 • Na zakup towaru handlowego w przypadku sklepu można przeznaczyć maksymalnie 10.000,00 zł
 • Na cele reklamowe można przeznaczyć maksymalnie 1.000,00 zł
 • Na zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu, przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej – można przeznaczyć do 4.000,00 zł (za wyjątkiem lokalu mieszalnego)
 • Na zakup samochodu ciężarowego można przeznaczyć do 10.000,00 zł (w przypadku droższego auta, wnioskodawca pokrywa nadwyżkę z własnych środków)

Dotacji nie udziela się na:

 • usługi transportu towarowego i osobowego;
 • handel obwoźny;
 • wyłącznie sprzedaż internetową;
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat)
 • prowadzenie lombardu / komisu
 •  prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp.;
 • usługi, wróżbiarskie i ezoteryczne;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej lub zbliżonej rodzajowo z działalnością gospodarczą współmałżonka lub jeżeli jeszcze nie upłynęło 12 miesięcy od likwidacji działalności współmałżonka;
 • handel złomem i metalami kolorowymi;
 • działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. pojazdów i przyczep, maszyn, urządzeń itp.);
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje