Biznes plan poradni dietetycznej

Przykładowy wniosek i biznes plan dla poradni dietetycznej, opracowany przez Nas początkiem 2018 roku do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Liczba stron: 21. Dokument skutkował przyznaniem dofinansowania osobie bezrobotnej. Wzór udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści, oraz fragment dokumentu.

zamowienia-biznesplany24

Dotacje dla bezrobotnych w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od 7.V.2018 prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 000,00 zł.

Dotacje można przeznaczyć na:

 •  zakup środków trwałych – urządzeń, maszyn
 •  zakup materiałów i towaru handlowego (maksymalnie 70% dotacji)
 • zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenie strony internetowej
 • zakup materiałów reklamowych (do 5% wnioskowanej dotacji)
 • pozyskanie lokalu tj. koszty wynajmu lokalu do wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu
 • kursów i szkoleń zwiększających konkurencyjność przedsięwzięcia na rynku
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej
 • kupno samochodu wykorzystywanego do transportu osób taksówkami, samochodów do nauki jazdy, lub innego samochodu specjalistycznego (z wyłączeniem samochodów przeznaczonych do drogowego transportu towarów)

Dotacji nie można przeznaczyć m.in. na:

 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów lub zakupu nieruchomości;
 • zakup kasy fiskalnej;
 • bieżące koszty działalności (podatki, koncesje, wynagrodzenia pracowników, opłaty za media)
 • koszty transportu
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Bełchatowie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarcze. Wnioski można składać do 15.V.2018 r. W ramach tego naboru, zostanie przyznanych 25 dotacji, każda w wysokości do 23 000,00 zł (z czego aż 15 dla osób powyżej 30 roku życia pozostających w tzw. „szczególnej sytuacji”). Tym samym największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby po 30 roku życia – długotrwale bezrobotne,
 • kobiety po 30 roku żcyia
 • osoby po 30 roku życia z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 30 roku życia o niskich kwalifikacjach

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania – bez ograniczeń
 • zakup towaru handlowego i surowców – maksymalnie do 20% dotacji
 • reklama – maksymalnie do 15% dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć m.in. na:

 • remont i modernizację lokalu
 • czynsze
 • zakup kasy fiskalnej
 • działalność sezonową lub obwoźną
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje z PUP (poradnik)

Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy poradnik, poświęcony w całości dotacjom na otwarcie firmy z Urzędu Pracy, o które może się starać osoba bezrobotna. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania dokumentu w zakresie cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: V.2018 r.

dotacje PUP poradnik

Dotacje dla bezrobotnych w Toruniu

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu, w dniach: 23 – 29.V.2018 będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej – bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej. Zakładana wysokość dotacji: 25 000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje z PUP można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn, sprzętu, urządzeń, narzędzi, osprzętu związanych z podejmowaną działalnością;
 • zakup oprogramowania komputerowego;
 • zakup jednego komputera (stacjonarnego lub laptopa);
 • zakup mebli stanowiących wyposażenie lokalu (za wyjątkiem lokalu usytuowanego w mieszkaniu);
 • zakup kiosku, pawilonu handlowego;
 • zakup środka transportu w kwocie nie przekraczającej 30% przyznanych środków (w przypadku TAXI może to być 100% środków)
 • towary i surowce – do 20% przyznanych środków;
 • zakup materiałów reklamowych – do 15% przyznanych środków (nie dotyczy kosztów utworzenia strony www);
 • wykonanie strony internetowej;

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne;
 • opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo, koncesja itp.),
 • koszty podłączenia mediów (np. linii telefonicznych, internetu, przyłączy kanalizacyjnych itp.)
 • wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy i remontu lokalu;
 • zakup ziemi i nieruchomości z wyjątkiem kiosków i pawilonów handlowych;
 • zakup, przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej;
 • zakup rzeczy od współmałżonka, bądź krewnych I stopnia własnych i współmałżonka;
 • zakup używanego wyposażenia (sprzętu) biurowego, w tym sprzętu komputerowego;
 • zakup telefonu komórkowego;
 • zakup odzieży roboczej;
 • zakup używanych maszyn, urządzeń, sprzętu, rzeczy – o wartości poniżej 3.500,00 zł
 • zakup kasy fiskalnej;
 • koszty przesyłki, dostawy, transportu

Wniosek o dotacje, można pobrać tutaj: Wniosek – dotacje PUP Toruń

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Kwota dotacji z Urzędu Pracy

Aktualna wysokość dotacji na otwarcie firmy, o którą mogą wnioskować osoby bezrobotne, to: 27 096,00 zł (stan na dzień 5.V.2018). Należy jednak pamiętać, iż wiele Urzędów Pracy we własnym zakresie ustala dokładną kwotę dofinansowania i często jest ona faktycznie niższa (np. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa, kwota dotacji nie przekracza 16 000,00 zł).

Zwykle możliwa do pozyskania kwota dotacji jest publikowana na stronie PUP. Jeżeli tak się nie stało – najlepiej przedzwonić bezpośrednio do Działu Instrumentów Rynku Pracy w danym Urzędzie Pracy, gdyż wpisanie we wniosku i biznes planie kwoty wyższej niż możliwa do uzyskania może wydłużyć całą procedurę (wymagana korekta wydatków).

Dotacje PFRON na otwarcie firmy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach od dnia 5.IV.2018 przyjmuje wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. O środki mogą wnioskować jedynie niepełnosprawni, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, lub poszukujące pracy, nie pozostający w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 65 000,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca zadeklaruje prowadzenie firmy przez okres co najmniej 24 miesięcy. W przypadku deklaracji prowadzenia firmy przez okres nie krótszy niż 12 mieściscy – maksymalna kwota dotacji to jedynie 25 000,00 zł. W zadeklarowanym okresie wnioskodawca nie może zamknąć ani zawiesić działalności, nie może również podjąć zatrudnienia na umowie o pracę. Urząd Pracy wymaga jednak udokumentowania osiąganych z działalności zysków.

Wymagane dokumenty:

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w powiecie Lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie (i podległe mu filie w Bychawie i Bełżycach) w dniach: 24.IV.2018 – 11.V.2018 roku, prowadzą nabór wniosków i biznes planów – o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwa do uzyskania kwota to ok. 25 000,00 zł.

Zgodnie z regulaminem:

 • Dotacji nie można przeznaczyć na działalność sezonową i handel obwoźny
 • Na zakup auta można przeznaczyć maksymalnie 30% dotacji (w przypadku taxi – 75% dotacji)
 • Na ewentualny remont lokalu można przeznaczyć do 2 000,00 zł
 • Na zakup towaru handlowego, można przeznaczyć maksymalnie 7 000,00 zł
 • Zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności – bez ograniczeń
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje