Nabór wniosków o dotacje w Opolu

W terminie od 16.X. 2017 r. do 19.X.2017 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000,00 zł

 Zgodnie z aktualnym regulaminem, na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Na zakupu towarów handlowych i materiałów do produkcji – do 20% wnioskowanej dotacji. Na reklamę – do 5% wnioskowanej dotacji.

Dotacji nie można przeznaczyć m.in. na:
– opłaty eksploatacyjne, takie jak: prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.,
– opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,
– zakup odzieży, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanego odrębnymi przepisami,
– zakup telefonu komórkowego,
– koszty remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu który jest jednocześnie miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej
– zakup środków w ramach umowy kupna – sprzedaży od krewnych w linii prostej i bocznej,
– zakup samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego.
– działalność związaną z wynajmem/dzierżawą sprzętu zakupionego z dotacji

Osoby, które zamierzają ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, proszone są o składanie wniosku wraz z załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 4.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Biznes plan dla kuriera

Przykładowy biznes plan dla działalności kurierskiej (podwykonawca większej firmy), opracowany przez Nas w 2016 roku dla PUP we Wrocławiu. Biznes plan zawiera opis działalności w perspektywie 3 lat, analizę rynku, opis konkurencji, plan marketingowy, rachunek wyników w rozbiciu na kwartały itp. Objętość: 19 stron (zgodnie z obrazkiem obok). Ten dokument doprowadził do uzyskania dofinansowania przez osobę bezrobotną. Wzór udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści biznes planu, oraz poglądowy fragment opracowania.

 

 

 

 
zamowienia-biznesplany24

Dotacje w Pszczynie dla osób powyżej 29 roku życia

PszczynaPowiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacje udzielane są w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie: 24 lipca – 4 sierpnia 2017 r. Ogółem zostanie przyznanych 8 dotacji w maksymalnej wysokości 20 000,00 zł każda.

Osoby pragnące uzyskać dofinansowanie, prócz kryterium wiekowego (powyżej 29 roku życia), muszą dodatkowo spełniać jedno wyszczególnione niżej kryterium:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • być w wieku powyżej 50 lat
 • być kobietą
 • być osobą bezrobotną nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy
 • posiadać maksymalnie wykształcenie średnie

Na cele reklamowe można wydać maksymalnie 10% wnioskowanej kwoty. Na zatowarowanie sklepu, lub kupno materiałów do produkcji – maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty. Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • akwizycję i handel obwoźny
 • kupno nieruchomości
 • działalność związaną ze sprzedażą alkoholu
 • zakup środka transportu
 • zakup licencji / koncesji / zezwoleń
 • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
 • działalność tożsamą z inną działalnością jeżeli ma być ona prowadzona pod tym samym adresem
 • wyposażenie mieszkania wnioskodawcy (poza narzędziami/przedmiotami stanowiącymi bezpośrednie stanowisko pracy, np. kupno biurka i fotela biurowego przy projektowaniu graficznym było by uzasadnione, jednak zakup dodatkowej szafy, lub krzesła – już nie)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Ministerstwo czasowo wstrzymuje dotacje dla bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czasowo wstrzymało przyznawanie i wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności. Takie zalecenie z dniem 5.VII.2017 zostało skierowane do dyrektorów Urzędów Pracy.

Wstrzymanie dotacji wynika z tego, że wycofano dwa rozporządzenia dotyczące bezrobotnych, a w życie nie weszły jeszcze nowe. Aktualnie projekty nowych rozporządzeń zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych, z trzydniowym terminem na zgłoszenie ew. uwag. Gdy tylko rozporządzenia wejdą w życie, urzędy pracy odmrożą pomoc dla bezrobotnych. Ministerstwo powstrzymuje się jednak od jakichkolwiek deklaracji co do terminu, kiedy to nastąpi. Osobiście sądzę, iż realnym terminem jest połowa sierpnia.

wstrzymanie dotacji z PUP

W wyniku tej sytuacji, osoby które uzyskały pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji przed 30.VI.2017, a termin podpisania umowy przypadał po 30.VI.2017 – nie otrzymają wsparcia, do czasu, aż wejdzie w życie nowe rozporządzenie. Niektórzy z nich podpisali już jednak umowy z właścicielami lokali – w których mają się znaleźć siedziby tych przedsiębiorstw i muszą płacić, czynsz, mimo iż formalnie firmy nie mogą uruchomić (zgodnie z zasadami nie można tego zrobić przed zawarciem umowy z PUP). Jeżeli nowe rozporządzenie wejdzie z większym opóźnieniem, cześć tych osób nie podoła tej sytuacji finansowo. Należy pamięć, iż są to osoby bezrobotne, które zwykle nie dysponują większymi oszczędnościami i płacenie czynszu bez zysków z działalności – wiąże się z koniecznością komercyjnej pożyczki. Tej jednak w wielu przypadkach nie otrzymają z uwagi na brak bieżących dochodów. Pozostają chwilówki… Szacujemy, iż problem ten dotknął grupy ok. 200-300 osób. Sytuację ułatwiło by jasne stanowisko Ministerstwa. Jeżeli został by wskazany termin – w którym nowe rozporządzenie wejdzie w życie, to bezrobotni mogli by skalkulować, czy utrzymanie niewykorzystanego lokalu jest w ich sytuacji możliwe. W chwili obecnej muszą niestety decydować w ciemno.

Dotacje dla młodych bezrobotnych w Pszczynie

Urząd Pracy w Pszczynie w dniach 24.VII.2017 – 4.VIII.2017 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dotacje mogą się ubiegać osoby zamieszkujące na terenie powiatu pszczyńskiego, zarejestrowana jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

– ma ustalony I lub II profilu pomocy;
– jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
– nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym;
– nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo w przypadku bezrobotnych w wieku 18-24 lata (tj. do dnia poprzedzającego 25 urodziny) wsparcie udzielone może zostać osobom, które zarejestrowane są w PUP w Pszczynie nie dłużej niż 4 miesiące.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi: 20 000,00 zł. Na cele reklamowe można wydać maksymalnie 10% wnioskowanej kwoty. Na zatowarowanie sklepu, lub kupno materiałów do produkcji – maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty. Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • akwizycję i handel obwoźny
 • kupno nieruchomości
 • działalność związaną ze sprzedażą alkoholu
 • zakup środka transportu
 • zakup licencji / koncesji / zezwoleń
 • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
 • działalność tożsamą z inną działalnością jeżeli ma być ona prowadzona pod tym samym adresem
 • wyposażenie mieszkania wnioskodawcy (poza narzędziami/przedmiotami stanowiącymi bezpośrednie stanowisko pracy, np. kupno biurka i fotela biurowego przy projektowaniu graficznym było by uzasadnione, jednak zakup dodatkowej szafy, lub krzesła – już nie)

W ramach wskazanego naboru, dotacja zostanie przyznana 6 osobom, których wnioski zostaną najwyżej ocenione.
Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część II)

Dokumenty pod dotacje, muszą zawierać plan wydatkowania środków finansowych, w którym uwzględnia się zarówno kwotę dotacji, jak i własne oszczędności. Dlaczego powinno uwzględnić się własne oszczędności? Po pierwsze – niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztu transportu rzeczy zakupionych w sklepie internetowym). Po drugie – zaangażowanie środków własnych zazwyczaj podnosi ocenę wniosku. Należy podawać konkretne ceny w PLN (Urzędy Pracy zazwyczaj akceptują później niewielkie zmiany, jeżeli podana cena się zmieni). W przypadku zakupu w obcej walucie, deklarowany we wniosku koszt należy przeliczyć wedle kursu NBP.

Dobrą praktyką jest dodatkowe uzasadnienie dla każdego wydatku, a więc wyjaśnianie, dlaczego zakup danej rzeczy/usługi jest niezbędny do uruchomienia firmy. Należy pamiętać iż dotacje trzeba rozdysponować w kwocie brutto a wydatki rozliczyć przedstawiając stosowne dowody (faktury VAT, rachunki imienne, umowy kupna-sprzedaży). W przypadku zakupu rzeczy używanych, zwykle wymaga się, aby ich wartość jednostkowa przekraczała 1 tys. PLN, a do wniosku został załączony dowód opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W kontrowersyjnych przypadkach Urząd Pracy może wymagać wyceny rzeczoznawcy.

Dotacji nie można przeznaczyć na zakup od osób spokrewnionych, lub zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Rozdysponowania środków własnych nie trzeba rozliczać, niemniej plan ich wydatkowania również powinien się znaleźć w biznes planie.Biznes plan powinien również zawierać plan marketingowy, w którym wnioskodawca wskaże jakimi metodami będzie przyciągał klientów (potykacz reklamowy przed siedzibą, strona internetowa, ulotki, reklama Google AdWords etc.). Warto wspomnieć również o planie organizacyjnym, w którym uwzględnimy przewidywane zatrudnienia, wskazując liczbę stanowisk i formę zatrudnienia (umowa zleceni, umowa o pracę itp.)

Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

PUP GdyniaUrząd Pracy m.st. Warszawa, ogłosił nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać w terminie: 12.VI.2017 r. – 19.VI.2017 r. Nabór skierowany jest do osób młodych, nie przekraczających 29 roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i posiadających określony I lub II profil pomocy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 16 000,00 zł. Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup pojazdów
 • zakup kasy fiskalnej
 • finansowanie szkoleń
 • koszty transportu

Z dotacji wyklucza się następujące rodzaje działalności:

 • działalność rolniczą
 • działalność sezonową
 • handel na straganach lub targowiskach bez stałego punktu sprzedaży
 • działalność taksówkarską
 • działalność, której siedziba lub główne miejsce wykonywania znajduje się poza obrębem miasta Warszawa

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Nabór wniosków o dotacje w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłosił nabór wniosków o dotacje na uruchomienie własnej firmy. Stosowne dokumenty można składać od dnia 10.IV.2017 r. Maksymalna wysokość dofinansowania w 2017 r. wynosi 20 000,00 zł. Nabór zostanie zamknięty po wyczerpaniu środków jakimi dysponuje PUP.

Środki z dotacji można przeznaczyć na:

1) Zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, usług (bez ograniczeń kwotowych)
2) Zakup materiałów i towarów handlowych (maksymalnie 70% wnioskowanej kwoty)
3) Reklama (do 10% wnioskowanych środków)
4) Koszty niezbędnych szkoleń (do 5% wnioskowanych środków)
5) Koszty najmu lokalu pod działalność (do wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu)

Dotacji nie wolno przeznaczyć na:
1) Budowę, remonty oraz koszt zakupu nieruchomości,
2) Zakup kasy fiskalnej,
3) Koszty dostawy, opakowań, przesyłki,
4) Podatki, koncesje, ubezpieczenia, kaucje, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS,
5) Opłaty za media (prąd, woda, gaz itp.)
6) Zakup samochodu, z wyłączeniem samochodów wykorzystywanych do transportu osób taksówkami oraz samochodów do nauki jazdy, oraz samochodów specjalistycznych,
7) Zakup dokonany od krewnych w linii prostej, rodzeństwa oraz powinowatych w linii prostej, współmałżonka, osób poręczających i ich współmałżonków, osób pozostających z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
13) Działalność związaną z ajencją i akwizycją,
14) Koszty tłumaczenia dokumentów na język polski

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje