Dotacje dla bezrobotnych w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności przez osoby bezrobotne. Możliwe do uzyskania dofinansowanie w roku 2019 wynosi 17 000,00 zł. Zgodnie z aktualnym regulaminem, środki na podjęcie działalności można przeznaczyć na:

 • Zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania, oraz wyposażenia koniecznego do uruchomienia działalności
 • Zakupu materiałów, surowców i towarów (na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 70% dotacji)
 • Reklamę (maksymalnie 10% dotacji)
 • Zakup środka transportu (maksymalnie 7500,00 zł)
 • Remont lokalu użytkowego (maksymalnie 30% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • Bieżące koszty działalności (ZUS, podatki, wynagrodzenia, czynsz, obsługa księgowa itp.)
 • Koszty transportu
 • Zakup używanego sprzętu komputerowego
 • Zakup nowych rzeczy na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • Działalność w zakresie drogowego transportu towarów i osób za wyjątkiem usług taksówkarskich
 • Zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej niższej niż 1000,00 zł
 • Leasing
 • Licencje i koncesje

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Wniosek o dotacje, pełniący jednocześnie funkcję biznes planu można pobrać tutaj: wniosek o dotacje Żywiec

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Warszawie

Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019  maksymalna wysokość środków o które można wnioskować to 16 000,00 złOsoby w wieku do lat 30 mogą składać swoje wnioski w dniach 25.03.2019 r. – 29.03.2019 r. W zakresie wybranego profilu działalności, zasadą jest, iż siedziba firmy i miejsce stałego wykonywania działalności musi się znajdować na terenie miasta Warszawa. Dotyczy to firm w przypadku których sprzedaż / usługi – wykonywane są w określonym lokalu. W przypadku np. fotografii okolicznościowej lub usług budowlanych można je rzecz jasna realizować na terenie całego województwa / kraju. W przypadku Urzędu Pracy m.st. Warszawa – wniosek i załączniki 1-5 pełnią jednocześnie funkcję biznes planu. Nie trzeba więc składać biznes planu jako odrębnego dokumentu.

Zgodnie z aktualny regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

a) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty)
b) zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty),
c) reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty),
d) zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym  np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty),
e) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty),
f) zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

a) zakup pojazdów
b) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
c) finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku (wykonanie biznes planu, doradztwo poprzedzające złożenie dokumentów itp.)
d) bieżące koszty działalności (czynsze, wynagrodzenia, hosting itp.)
e) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy
f) finansowanie szkoleń

W Warszawie dotacji z PUP w roku 2019 nie udziela się na działalność rolniczą, sezonową, handel na targowiskach bez punktu stacjonarnego, handel akwizycyjny, usługi taxi, oraz związane z przewozem osób (np. UBER).

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajduje się na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Słupsku

Od 4.II.2019 ruszył nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania w PUP Słupsk, wynosi 20 000,00 zł. Wnioski i biznes plany będą przyjmowane w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Zgodnie z obowiązującym regulamin, dotacji nie można przeznaczyć na:

a) zakup środków transportu
b) zakup towarów do dalszego obrotu
c) leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
d) opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje itp.
e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
f) koszty szkolenia zawodowego lub specjalistycznego,
g) finansowanie kosztów budowy
h) zakup ziemi, nieruchomości,
i) remont, modernizację i adaptację lokalu
j zakup sprzętu/ruchomości od najbliższych członków rodziny – współmałżonka,rodziców, rodzeństwa
k) sprzętu komputerowego, którego cena przekracza 3500 zł oraz 1000 zł
w przypadku telefonu i tabletu.
l) bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
m) koszty usług,
n) koszt reklamy i promocji w wysokości powyżej 1000 zł

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na otwarcie firmy w Nowym Targu

Urząd Pracy w Nowym Targu prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W roku 2019 kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 23 000,00 zł.  Nabór wniosków / biznes planów o dotacje odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków. Na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn można przeznaczyć dowolną część dotacji.  W przypadku zakupu materiałów do produkcji, pokrycia kosztów reklamy, towaru handlowego – suma wydatków z dotacji nie może przekroczyć 40% kwoty dofinansowania, Koszty ewentualnych prac remontowych (wyłącznie w lokalu niemieszkalnym) – mogą wynieść maksymalnie 20% dotacji. Na zakup telefonu komórkowego można przeznaczyć 1 000,00 zł. Na zakup komputera można przeznaczyć maksymalnie 3500,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym w PUP Nowy Targ regulaminem, pomocy nie udziela się na:

 1. działalność sezonową
 2.  koszty budowy
 3. zakup samochodu,
 4. zakup sprzętu do obsługi którego nie posiada się uprawnień
 5. opłaty administracyjne, skarbowe, koncesje, opłaty ZUS itp.,
 6. zakup nieruchomości i gruntów,
 7. na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy,
 8. działalność gospodarczą tego samego rodzaju co działalność członków rodziny (współmałżonka lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym),
 9. działalność w zakresie handlu obwoźnego,
 10. działalność w zakresie tworzenia stron internetowych,
 11. sklep internetowy,
 12. na taką samą działalność, która była wcześniej prowadzona przez osobę bezrobotną

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Jastrzębiu

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 14-25.I.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20.000 zł.

Dotacje można przeznaczyć na narzędzia, sprzęt i wyposażenie – niezbędne z punktu profilu firmy (bez dodatkowych ograniczeń). Na środki obrotowe nie można przeznaczyć maksymalnie 25% kwoty dotacji. Na  remontu lokalu – do 20% dotacji. Wydatki na reklamę również nie mogą przekroczyć 20% dotacji.

Dofinansowania nie można przeznaczyć na:

a) przejęcie istniejącej działalności
b) opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, oraz opłaty eksploatacyjne (czynsz, prąd, woda, telefon, dzierżawa, paliwo itp.)
c) usługi dotyczące funkcjonowania stron/ sklepów internetowych np. pozycjonowanie, domena, hosting, Google
AdWords, blogi, itp. akcji marketingowych itp.
d) pokrycie kosztów transportu/przesyłki, pakowania zakupionych rzeczy;
e) remont lokali mieszkalnych
f) zakup środka transportu w tym przyczep,
g) działalność gospodarczą o tym samym profilu jak prowadzona przez współmałżonka
h) zakup używek: alkoholu i tytoniu, itp.
i) zakup telefonu komórkowego,
j) działalność w zakresie przewozu osób / taxi
k) zakup automatów (np. do gier zręcznościowych, napojów, fotobudki itp.);
l) zakup rzeczy przeznaczonych na wynajem;
m) zakupu wyposażenia dla zatrudnianego pracownika;
n) zakup urządzeń fiskalnych (kasa, drukarka)

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na otwarcie firmy w Olsztynie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie – ogłaszają nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dokumenty można składać od dnia: 4.II.2019 r. Kwota dotacji wyniesie 23 000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym w Olsztynie regulaminem, dotacji nie udziela się na:

a) sezonową działalność gospodarczą,
b) działalność rolniczą,
c) handel obwoźny i obnośny, akwizycję,
d) działalność gospodarczą mająca charakter samozatrudnienia u byłego pracodawcy

Przy przyznawaniu środków preferowani będą bezrobotni, którzy:

 • są w grupie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy,
 •  zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego,
 • wniosą wkład własny (finansowy lub rzeczowy) do rozpoczynanej działalności gospodarczej

Otrzymane dofinansowanie winno być wydatkowane na zakup środków trwałych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, a w szczególności:
1) na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, sprzętu, aparatury, itp.,
2) koszt oprogramowania,
3) koszt remontu oraz adaptacja lokalu użytkowego – do 10% wnioskowanej kwoty, w przypadku, gdy bezrobotny posiada tytuł własności lub dzierżawy wieczystej,
4) zakup towarów, materiałów, surowców do 20% wnioskowanej kwoty, z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności (tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego),
5) zakup niezbędnego oprzyrządowania w przypadku rozpoczynania działalności w zakresie transportu osób taksówkami, z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności (tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego).

Dotacja powinna być przeznaczona na zakup sprzętów w średnim standardzie cenowym.

Dotacji z Urzędów Pracy w Olsztynie, nie można przeznaczyć na:

 • wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy, remonty kapitalne,
 • zakup samochodów osobowych,
 • zakup pojazdów w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów,
 • opłaty administracyjne, opłaty eksploatacyjne, rejestracyjne, skarbowe, abonamentowe, koncesje, kaucje, płace, podatki, koszty bieżące utrzymania lokalu, czynsz,
 • koszty reklamowe,
 • zakup używanego sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, skanery, itp.),
 • zakup sprzętu, maszyn itp. z przeznaczeniem na ich wynajem,
 • zakup towarów i usług od współmałżonka, krewnych w linii prostej
 • meblowanie mieszkania wnioskodawcy stanowiącego siedzibę planowanej działalności,
 • wyposażenie stanowiska pracy planowanych do zatrudnienia pracowników.

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na działalność w PUP Gliwice

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 7 stycznia 2019 r. Kwota dotacji wyniesie 23 000,00 zł – 25 000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dofinansowania nie można przeznaczyć na:

 • Zakup ziemi,
 • Zakup akcji, obligacji, udziału w spółkach, kaucje,
 • Zakup nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości bezpośrednio związanej z zamierzoną
  działalnością gospodarczą,
 • Zakup automatów do gier zręcznościowych,
 • Handel obwoźny,
 • Zakup środka transportu w sektorze drogowego transportu towarowego. Dopuszcza się zakup środka transportu w innych branżach, o ile Wnioskodawca posiada aktualne uprawnienia do jego prowadzenia.
 • Zakup odzieży przeznaczonej do użytku własnego Wnioskodawcy (za wyjątkiem ubrań roboczych),
 • Zakupy, których koszty mogą podlegać refundacjom z innych instytucji publicznych (m.in. kasy fiskalne),
 • Wyposażenie i remont mieszkania (domu), w którym Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, a do którego posiada tytuł prawny (akt własności, umowę najmu, itp.), za wyjątkiem wyposażenia stanowiska pracy bezpośrednio związanego z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 • Opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, koszty związane z eksploatacją środka transportu (benzyna, przeglądy techniczne itp.), składki ZUS,
 • Opłaty leasingowe

Poradnik dotyczący wykonania biznes planu pod dotacje z PUP można znaleźć tutaj: http://PlanujBiznes.pl 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Opolu

Rusza projekt „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach programu RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3. W ramach projektu będą udzielane dotacje na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat. Dodatkowo można uzyskać wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł/miesiąc, które można przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania firmy przez okres 6-12 miesięcy).

W ramach projektu zostanie udzielonych 45 dotacji w kwocie 27 700,00 zł. Nabór formularzy rekrutacyjnych odbędzie się w terminie 4-8.II.2019. Spotkania informacyjne odbędą się w dniach: 4, 11, 18, 25 stycznia 2019 r. w Biurze Projektu w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu.

W pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana osobom należącym do następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie szkoła średnia),
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,
 • migranci powrotni i imigranci

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje