Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część 1)

Wniosek i biznes plan – powinny w sposób jasny wskazywać kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia danego typu działalności. Brane pod uwagę jest nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, lecz również odbyte kursy i inne elementy „biograficzne” – mogące w tym względzie przemawiać na korzyść wnioskodawcy. Należy je jednak potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

biznes plan do PUP
W przypadku umiejętności, które wnioskodawca nabył ucząc się w samodzielnie np. projektowanie stron internetowych, programowanie itp. – dobrze jest wskazać portfolio dokumentujące te umiejętności, np. adresy stron internetowych które wykonał i w stopce których znajduje się informacja jednoznacznie określająca twórcę.

Wniosek i biznes plan powinien również określać wszelkie działania przygotowawcze, które wnioskodawca przeprowadził do dnia złożenia wniosku. Dotyczy to zgromadzonych własnych środków finansowych, które planuje się zaangażować w działalność, zrealizowanych już zakupów, wykonanych remontów w lokalu w którym będzie prowadzona działalność, przeprowadzonych działań organizacyjnych etc.

W dokumentach, warto wspomnieć o wszelkich umowach nawiązanych przed złożeniem wniosku, które dotyczą np. najmu lokalu, współpracy z ewentualnymi dostawcami / odbiorcami itp. Kserokopie takich umów powinny stanowić załączniki do wniosku o dotacje.
Dokumenty powinny w sposób konkretny i jednoznaczny, określać jaką firmę zamierza się uruchomić. Informacja powinna obejmować dokładne numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Jest wskazane, aby wniosek i biznes plan, zawierały charakterystykę branży w której będzie działać firma. Opis taki powinien uwzględniać koniunkturę na rynku dla danego zakresu usług / produktów w wymiarze ogólnokrajowym, oraz lokalnym. Opis powinien bazować na miarodajnych danych. Należy więc w przypisach lub komentarzach wskazywać źródła informacji, lub danych z których została wyprowadzona taka a nie inna ocena koniunktury. Im bardziej korzystny obraz koniunktury – tym lepsza punktacja wniosku. Należy jednak wystrzegać się zbytniego optymizmu. Żeby móc liczyć na wysoką punktację, powinno wskazać się również zagrożenia, oraz słabe strony przedsięwzięcia, wraz z planem minimalizowania tych czynników (ta część biznes planu stanowi zwykle analizę SWOT). Należy pamiętać, iż w obrębie analizy SWOT mocne i słabe strony dotyczą firmy w wymiarze wewnętrznym a szanse i zagrożenia dotyczą warunków zewnętrznych do firmy.

W dokumentach należy ponadto uwzględnić firmy konkurencyjne. Wyszczególnienie powinno zawierać opis obejmujący informacje na temat ich lokalizacji, zasięgu działania, oraz aktualną ofertę. Oczywiście porównanie powinno operować konkretnymi danymi. (cennikiem, czasem realizacji itp.)

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.