Biznes plan zakładu krawieckiego

Wniosek i biznes plan przedsięwzięcia. Dokumenty wykonane na potrzeby dotacji z PUP dla usług krawieckich i hafciarskich. Wzór opiera się na wniosku i biznes planie, przygotowanych pod koniec 2017 r. do Urzędu Pracy w Szczytnie. Opracowanie doprowadziło do przyznania dotacji. Format dokumentów: PDF. Objętość: 36 str. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz fragment biznes planu. Jako bonus, do każdego zakupu załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Spis treści dokumentu:

I. DANE OSOBY BEZROBOTNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI
II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE URUCHAMIANIA I PROWADZENIA FIRMY
1. Czy zostało ukończone szkolenie z przedsiębiorczości
2. Posiadana wiedza i umiejętności
3. Czy wnioskodawca chce przeznaczyć dotacje na pomoc prawną
III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNES PLAN)
1. Motywy społeczne i zawodowe, które zdecydowały o planowaniu podjęcia działalności gospodarczej
2. Rodzaj i profil planowanej działalności
3. Symbol podklasy rodzaju wybranej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
4. Uzasadnienie wyboru rodzaju i profilu planowanej działalności gospodarczej
5. Planowana nazwa
6. Oferowane produkty / usługi
7. Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe związane z kierunkiem planowanej działalności
8. Umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem planowanej działalności
9. Obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego przedsięwzięcia
10. Forma prawna planowanego przedsięwzięcia
11. Planowana forma opodatkowania
12. Czy planuje Pan/i być płatnikiem podatku VAT?
13. Wkład własny
14. Czy na planowaną działalność będą pozyskiwane środki z innych źródeł?
15. Koncesje i uprawnienia są wymagane do uruchomienia planowanej działalności
IV. DANE DOTYCZĄCE SIEDZIBY i MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Adres lokalu
2. Powierzchnia lokalu
3. Przeznaczenie lokalu
4. Czy w lokalu była prowadzona działalność w przeszłości
5. Planowane prace remontowe / adaptacyjne
6. Wpływ lokalizacji na działalność
7. Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej w danym lokalu/miejscu
V. DANE DOTYCZĄCE RYNKU ZBYTU
1. Rodzaj potencjalnych klientów
2. Wstępne umowy z odbiorcami i dostawcami
3. Sezonowość w podejmowanej branży
4. Przewidywany rynek zbytu
5. Dostęp do podstawowych surowców i towarów
6. Opis działań marketingowych i promocyjnych
VI. KONKURENCJA
1. Wyszczególnienie głównych konkurentów
2. Czynniki wpływające na przewagę konkurencyjną
3. Analiza konkurencji
VII. ANALIZA FINANSOWA (kalkulacja przychodów i kosztów)
VIII. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ANALIZA SZANS ORAZ ZAGROŻEŃ ZE STRONY CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
IX. WNIOSKOWANA KWOTA ŚRODKÓW I CEL ICH PRZEZNACZENIA
1. Wnioskowana kwota dotacji
2. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
3. Przeznaczenie dotacji ze środków Funduszu Pracy
X. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA
Załącznik nr 5 – Analiza porównawcza ofert cenowych planowanych zakupów maszyn i urządzeń

krawiectwo biznesplan

 

 

 

zamowienia-biznesplany24