Biznes plan salonu kosmetycznego

Wniosek pod dotacje z Urzędu Pracy, w obrębie którego znajduje się również kompletny biznes plan przedsięwzięcia. Wzór został opracowany na podstawie dokumentów złożonych w pierwszej połowie 2019 r. do PUP Żywiec. Zakres działalności obejmuje głównie usługi z zakresu kosmetyki upiększającej. Liczba stron: 29. Format dokumentów: PDF. Poniżej znajdą Państwo spis treści, oraz fragment opracowania. Do wniosku dodajemy poradnik dotyczący ubiegania się o dotacje z UP.

Spis treści wniosku o dotacje
WNIOSEK DO PUP (pełniący równocześnie funkcję biznes planu)
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
II. DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1. Wykształcenie wnioskodawcy
2. Zawód wyuczony bezrobotnego
3. Zawód ostatnio wykonywany
4. Posiadane predyspozycje do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
5. Ostatnie miejsce pracy
6. Sposób rozwiązania umowy o pracę
7. Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej
8. Data ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, numer ewidencyjny
III. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO PRZYZNANYCH JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
IV. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
2. Symbol PKD 2007 r.
3. Miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
4. Wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
a) Pozyskanie lokalu
b) Uzyskania niezbędnych pozwoleń
5. Analiza rynku (odbiorcy, konkurencja, dostawcy), analiza SWOT wraz ze wskazaniem potencjalnego ryzyka, które może przyczynić się do upadku planowanej działalności gospodarczej
6. Opis planowanych działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji planowanego przedsięwzięcia
7. Sposób promocji i reklamy – planowana metoda wejścia na rynek
8. Motywy podejmowania działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 – Oświadczenie bezrobotnego Załącznik nr 2 – Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
Załącznik nr 3 – Specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanych środków na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik nr 4 – Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy jej prowadzenia (wraz z wyjaśnieniami)

zamowienia-biznesplany24